Dorpsraad Spaarndam is een ANBI

De Dorpsraad Spaarndam is een Algemeen Nut Beogende Instelling, ofwel een ANBI. Mochten donatoren een financiële bijdrage aan de Dorpsraad willen doen, dan kan dat onder gunstigere voorwaarden. Voor deze status is het ook nodig dat er een aantal gegevens gedeeld worden op de website. De meeste gegevens staan al op andere pagina’s op de site, voor de helderheid hebben we hier alles verzameld. Hieronder volgen de gegevens:

Algemene gegevens:

Het RSIN of fiscaalnummer voor de Dorpsraad Spaarndam is: 8062.19.567

Hoofddoel van de stichting

De stichting heeft ten doel het in stand houden en tot ontplooiing brengen van de door de eeuwen heen gehandhaafde Spaarndamse gemeenschap en streeft er naar de inwoners van Spaarndam meer invloed te geven op aangelegenheden die voor hen van direct belang zijn, alsmede voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

— Uit de statuten —

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:

Functies en namen van de bestuurders

Het bestuur van de Dorpsraad

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van het bestuur is simpel: iedereen doet dit vrijwillig, ofwel onbezoldigd.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Overzicht met nieuws over de activiteiten

De balans en Staat van baten en lasten van afgelopen drie jaar

Jaarrekening Dorpsraad Spaarndam 2020 wordt binnenkort gepubliceerd