Dorpsraad Spaarndam

De Dorpsraad Spaarndam is er voor heel Spaarndam, Oost en West. De Dorpsraad wordt vertegenwoordigd door vijf leden, die (deels) zijn gekozen door de bewoners van Spaarndam West en Oost. De overige +/- 25 leden nemen deel in de diverse werkgroepen waar we de belangrijkste thema’s rond Spaarndam behandelen. De Dorpsraad streeft ernaar de belangen te behartigen van alle inwoners van  Spaarndam West en Spaarndam Oost. We willen graag zoveel mogelijk input, en je bent altijd welkom om ook mee te doen als gekozen lid of lid van één of meerdere werkgroepen. Je mag ook tijdelijk voor 1 thema deelnemen.

Meer over de Dorpsraad Spaarndam

Nieuws

Bekijk hier al het nieuws

_

Rik Stapel stelt zich kandidaat voor herverkiezing

Rik Stapel is op dit moment lid van de Dorpsraad en stelt zich kandidaat voor herverkiezing.

Introductie en standpunten.

Na het verstrijken van mijn huidige bestuurstermijn van 4 jaar stel ik mij, op voordracht van het zittende bestuur, kandidaat voor de verkiezing en invulling van de vacature in het bestuur.

Ik ben geboren en getogen op de werf, waar nu Spaarne Buiten ligt. Na mijn studie Civiel aan de TU van Delft was ik wereldwijd werkzaam in de offshore en olie& gas industrie. Op dit moment ben ik verantwoordelijk voor het ontwerp en bouw van de Hartel Tank Terminal op de Maasvlakte. Ik ben getrouwd en heb twee zonen.

In het dorp heb ik diverse functies en taken vervuld. Ik heb jarenlang in het bestuur van IJsclub Nova Zembla gezeten, twee termijnen in de werkgroep verkeer van de Dorpsraad en ik ben nu secretaris van de stichting Vrienden van de Forten en  voorzitter van de stichting Kolksluis.

Binnen de dorpsraad ben ik nu verantwoordelijk voor het verkeer en infrastructuur. Het is mijn ambitie om het gevoerde beleid op dit gebied voort te zetten en verder te ontwikkelen.

Kernpunten van dit beleid zijn: prioriteit voor de veiligheid van de zwakke verkeerdeelnemers (ouderen, kinderen, kinderwagens etc.), verminderen van de intensiteit en overlast in ons dorp door te snel rijdende auto’s en vrachtauto’s, afremmen verdere verstelijking van het dorp, ontmoedigen van de intensieve recreatie in en nabij het dorp, versterken van de sociale banden en vitaliteit van de dorpsgemeenschap, verdediging van de belangen van de bevolking bij de diverse overheden (Haarlemmermeer, Haarlem, Velsen, Recratieschap, Rijnland, Provincie Noord Holland). Ik probeer mijn taken zo goed mogelijk uit te voeren in opdracht van de openbare vergadering van de Dorpsraad.

Kandidaat Monique Sparla stelt zich voor

Monique Sparla heeft zich kandidaat gesteld voor de aankomende dorpsraadverkiezingen. Hierbij stelt ze zich voor als kandidaat.

Introductie en standpunten

Mijn naam is Monique Sparla, sinds mei 2019 woon ik met mijn partner in Spaarnebuiten. Door de ervaringen opgedaan vanuit mijn opleidingen (o.a. Gerrit Rietveld, mixed-nieuwe media 1987-1993 en een jaar Nyenrode MSc bedrijfskunde 2009-2010), gecombineerd met mijn opgedane werkervaringen als docent, freelance projectmanager en consultant, zou ik graag, ook al ben ik nog herstellende, mij willen blijven inzetten voor en een bijdrage willen leveren aan de samenleving.

Als vrijwilliger en als oprichtster en voorzitter van de Vrouwen Partij heb ik mij in het verleden achter de schermen politiek ingezet voor de bewustwording rondom; meer democratie, de gelijke toegankelijkheid tot werk, inkomen, zorg, huisvesting, voeding, onderwijs, rechtspraak en verkiezingen. Sinds 17 mei 2019 is besloten om de Vrouwen Partij op te heffen en ben ik als vrijwilliger betrokken gebleven bij het project rondom Artikel 120 van de Nederlandse grondwet. ( De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen).

Gezien het probleem van de 2-deling van het dorp Spaarndam over 2 gemeentes. Waar Spaarndammers mee geconfronteerd worden en de onvrede die dit met zich meebrengt (met als gevolg de oprichting van Spaarndam= 1), lijkt het meer dan ooit van belang dat ook de Dorpsraad het gelijkheidsprincipe gaat helpen waarborgen. Want in theorie en in de praktijk kan het geschonden worden en daar kunnen veel individuele dorpsbewoners van Spaarndam last van gaan krijgen. Omdat te voorkomen vergt het van alle overheidsinstanties een bepaalde lenigheid en snelheid om problemen aan te pakken.

Echter door de bureaucratische gang van zaken kan dat een uitdaging en probleem worden. Want in beide gemeentes is er een ander vorm van beleid, uitvoering en tempo, met als gevolg dat Spaarndammers ongelijk ten opzichte van elkaar behandeld kunnen gaan worden. En dat zou niet mogen.

Vandaar dat naast de lopende Dorpsraad dossiers er ook een actieve positie gevraagd wordt van de Dorpsraad richting de beide gemeentes en haar raden.

Persoonlijk zou ik het een uitdaging vinden om inhoudelijk mee te werken binnen de Dorpsraad om dit in goeie banen te gaan leiden. Daarom hoop ik ook op uw stem zodat ik komende jaren mij hiervoor kan gaan inzetten

Ik onderschrijf de statuten van de Dorpsraad Spaarndam en ben voorstander van het werkbaar en passend houden van deze statuten.

Mocht de inhoud van de statuten niet meer geheel werkbaar zijn, dan liggen aanpassingen voor de hand. Dit kan statutair worden uitgevoerd in samenspraak met beide gemeenten.

Kandidaat Jacques Hendriks stelt zich voor

Jacques Hendriks heeft zich kandidaat gesteld voor de aankomende dorpsraadverkiezingen. Hierbij stelt hij zich voor als kandidaat.

Even voorstellen

Mijn naam is Jacques Hendriks en ik woon sinds december 2016 met mijn gezin in het Rijnlandshuis nabij de Grote Sluis. Wij vinden het hier zeer prettig wonen en zijn behoorlijk actief binnen het dorp. Zowel via de Spaarneschool, waar onze kinderen naar school gaan, maar ook via Stichting de Dorpsfeesten, Koningsdag, Bouwdorp en de Ondernemersvereniging Spaarndam e.o. zijn we als vrijwilligers en sponsor betrokken bij het dorp. Daarnaast ben ik politiek actief binnen Haarlemmermeer en heb regelmatig overleg met andere betrokken dorpsgenoten, dorpsraadleden en gemeenteraadsleden.

Verkeer binnen en rond het dorp, ruimtelijke ordening, Schiphol en recreatie zijn belangrijke thema’s voor het dorp die ik dan ook met zeer veel aandacht volg. Daarnaast heb ik regelmatig contact met de Historische Werkgroep Spaarndam, draag ik Dijk van een Dorp een warm hart toe en probeer zo veel mogelijk ook jongeren te spreken over wat hen bezighoudt binnen het dorp. Ik sta altijd open voor het gesprek en probeer hierbij zoveel mogelijk verbinding te leggen tussen ideeën, wensen en uitvoering van plannen om deze zo veel mogelijk te laten aansluiten bij het belang van het dorp Spaarndam. Deze plannen mogen wat mij betreft het dorp niet schaden maar ook niet beperken in haar ontwikkeling.

Ik ben dan ook voorstander van minder overlast vanuit Schiphol, betere verkeersregulering binnen en rondom het dorp en herstel en onderhoud van de toegangswegen. Ook bescherming van de groene omgeving en (passende) recreatiemogelijkheden zijn van belang voor het dorp. Verdere aandachtspunten zijn openbaar vervoer, zorg voor ouderen en vrijetijdsbesteding voor jongeren inclusief sport. Deze laatste drie thema’s zijn voor een leefbaar dorp van essentieel belang.

Doelstelling bij deelname binnen het bestuur van de Dorpsraad Spaarndam komt voort uit de wens om bij te dragen aan meer openheid en transparantie over plannen en besluitvorming. Verbinding te leggen tussen de verschillende partijen en belangen, om tot betere uitkomsten te komen.

Ik onderschrijf de statuten van de Dorpsraad Spaarndam en ben voorstander van het werkbaar en passend houden van deze statuten. Mocht de inhoud van de statuten niet meer geheel werkbaar zijn, dan liggen aanpassingen voor de hand. Dit kan statutair worden uitgevoerd in samenspraak met beide gemeenten.

Gespreksverslag De Rietpol

Rik Stapel heeft als vertegenwoordiger van de Dorpsraad, samen met een aantal omwonenden een gesprek gehad met de nieuwe eigenaar van De Rietpol. De Dorpsraad is positief over dit gesprek en kijkt halsreikend uit naar het vervolg van het proces.

Goed om te weten: Enkele  aanwezigen hebben te kennen gegeven dat dit verslag niet volledig of geheel correct is.

Verkiezingen Dorpsraad uitgesteld

Beste Dorpsgenoten,

In dit Dorpsorgaan staat een aankondiging van verkiezingen van de Dorpsraad. Echter, het is op dit moment onzeker of de gemeente Haarlemmermeer de uitvoering hiervan gaat ondersteunen. 
Dit betekent dat nu onzeker is of de verkiezingen in Spaarndam-Oost door kunnen gaan. De Dorpsraad beraadt zich hierover en stelt de verkiezingen uit naar januari. Meer hierover in het volgende Dorpsorgaan.

Reactie Kerklaan

De werkgroep verkeer van de Dorpsraad heeft onderstaande reactie gegeven over de plannen voor het parkeerterrein aan de Kerklaan.


Geachte heer Mulder, Beste Theo,

Met aandacht heeft de Dorpsraad van Spaarndam de plannen bestudeerd betreffende de renovatie van de Kerklaan en de aanleg van een parkeerterrein aldaar.

De Dorpsraad ondersteunt het plan van harte en vraagt het College dit met spoed uit te voeren.

Met name de oplossing van de parkeerproblematiek in ons dorp wordt nu mogelijk. Reeds vele decennia speelt dit probleem. De wegen en parkeer gelegenheid in het dorp zijn niet geschikt voor de hoeveelheid auto’s, die een parkeerplek vergen.

De afgelopen decennia heeft de Dorpsraad gepleit voor een oplossing van deze situatie.

Door de slechte staat van het Noordelijke deel van de Kerklaan en de beschikbaarheid van een subsidie van Stichting Leefbaarheid Schiphol enkele jaren geleden kwamen de plannen in een stroomversnelling. Het College besloot een budget vrij te maken voor deze twee deelprojecten, zodat de doorgang van het parkeerterrein niet afhankelijk was van de subsidie van SLS.

Na vele gesprekken, inloopavonden en zienswijzen van belanghebbenden is nu het voorlopige ontwerp tot stand gekomen.

Door omstandigheden is de oorspronkelijk bedoelde locatie van het parkeerterrein vervangen door een alternatief. Deze ligt wat verder weg, maar wordt door de geraadpleegde bewoners toch acceptabel beschouwd.

Dit parkeerterrein maakt het mogelijk om het andere knelpunt in het dorp aan te pakken. Dat betreft het autoluw maken van de Westkolk.

Dit pleintje raakt steeds voller met geparkeerde auto’s, wat leidde tot onbereikbaarheid van hulpdiensten bij calamiteiten. Ook de vele evenementen op de Kolk verhoogde de parkeeroverlast in dit deel van het dorp.

De Dorpsraad heeft er bij de Gemeente op aangedrongen om de Kolk autoluw te maken, zodra de nieuwe parkeervoorzieningen bij  de Kerklaan gereed zijn. Ter ondersteuning van dit initiatief heeft zij het bureau BVN opdracht gegeven om een en ander nader uit te werken.

De Dorpsraad is zich ervan bewust dat sommige bewoners de plannen afkeuren. Echter ter wille van het welslagen van de plannen vraagt zij de gemeente om, na de vele inloop en inspraak mogelijkheden, in deze fase geen nieuwe substantiële wijzigingen meer in overweging te nemen. Wij vrezen dat anders de uitvoering zal vertragen of zelfs komt te vervallen. Dat zou voor het dorp een enorme teleurstelling zijn na vele decennia van  inspanningen.

Wel verzoekt de Dorpsraad de gemeente bij de uitwerking van het definitieve ontwerp de volgende punten mee te nemen. Deze zijn eerder opgebracht door ons en besproken met het team van de gemeente:

1)      Zoveel mogelijk het bestaande groen (bomen, struiken en tuintjes) in tact te laten. Indien dat niet mogelijk blijkt de verwijderde flora vervangen met nieuwe aanplantingen.

2)      Het parkeerterrein voorzien van enkele oplaadpunten voor elektrische  auto’s.

3)      Ter verhoging van de veiligheidsbeleving het parkeerterrein voorzien van verlichting (led verlichting met een milieu vriendelijk spectrum).

4)      Geen verwijzing aan de rand van het dorp naar het parkeerterrein; dat zou het toeristische verkeer doen groeien. Behalve enkele ondernemers wenst het dorp juist een afname van het toerisme.   

5)      Het parkeerterrein zoveel mogelijk richting teen van de Boezemkade uitleggen; daarmee wordt de capaciteit van het terrein met ca 10% uitgebreid.

Tenslotte bedankt de Dorpsraad het team van de gemeente, die dit plan tot dusverre heeft begeleid.

Vriendelijke groet,

Rik Stapel

Dorpsraad Spaarndam

Verkiezingen!

Bekendmaking: Het is weer zover, we gaan weer verkiezingen houden voor de Dorpsraad.

Het was lang niet mogelijk om voldoende kandidaten voor verkiezingen te vinden, waardoor als er iemand zich aanmeldde, deze automatisch lid werd van de Dorpsraad. Inmiddels is de Dorpsraad weer gezond en wel en willen er graag weer meerdere mensen zich kandidaat stellen.

Bij voldoende kandidaten zal  de Dorpsraad Spaarndam op 29 november 2019 verkiezingen houden. Er is één vacature beschikbaar.

Meld je vanaf nu aan bij de Dorpsraad! Iedereen kan zich kandidaat stellen tot 1 november 2019. In het kiesreglement hieronder staat hoe je dit kunt doen.

Zie voor meer informatie het Dorpsorgaan.

Kiesreglement

Kiezen van kandidaten

Kiesgerechtigde Spaarndammers zijn alle ingezetenen van het dorp Spaarndam die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en staan ingeschreven in het bevolkingsregister van één der gemeenten waartoe een deel van het dorp Spaarndam behoort. In het verleden hebben beide gemeenten altijd stembiljetten bij iedere kiesgerechtigde Spaarndammer bezorgd. We zijn nog in gesprek met Haarlemmermeer om deze traditie voort te zetten, en hebben er alle vertrouwen dat dit ook nu weer zo zal gebeuren.

Kandidaten

Kandidaten voor de Dorpsraad kunnen zich op twee manieren kandidaat stellen:

  1. Het bestuur van de Dorpsraad Spaarndam draagt je voor.
  2. Op schriftelijke voordracht van tenminste tien kiesgerechtigde Spaarndammers.
    • Een dergelijke voordracht lever je in bij/ mail je naar het bestuur van de Dorpsraad.
    • We willen graag zeker weten dat je de vacature ook echt gaat vervullen als je gekozen wordt. Daarom vragen we je om een verklaring mee te sturen waaruit blijkt dat je een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Uiteraard dienen kandidaten de statuten van de Dorpsraad te onderschrijven.

Herstel van de Spaarndammerdijk: denk mee en praat mee

Gemeente Haarlemmermeer wil graag van iedereen weten hoe ze het beste met de Spaarndammerdijk om kunnen gaan. De Dorpsraad neemt in ieder geval deel aan de begeleidingsgroep, maar het zou mooi zijn als er meer mensen willen bijdragen aan dit initiatief. Hieronder de oproep van de gemeente:

De gemeente Haarlemmermeer wil dat de Spaarndammerdijk weer veilig wordt voor iedereen die er loopt, fietst of rijdt. Het is ook van belang om het karakter van de dijk te behouden. Daarom is het niet de bedoeling dat al het verkeer de dijk gebruikt, maar alleen het noodzakelijke verkeer.

Maar wie zijn die noodzakelijke gebruikers? Welk verkeer gaat er straks wel op de dijk? Hoe moet de weg eruitzien? Hoe zorgen we voor een goede weg zonder dat die meer verkeer aantrekt? Moeten er aparte fietsstroken komen? Hier wil de gemeente het graag over hebben. Niet alleen met de dorpsraden, ondernemersvereniging en andere organisaties in het gebied, maar ook met de inwoners van Spaarndam en andere bewoners in de omgeving van de dijk. Hiervoor richt de gemeente een begeleidingsgroep op. Deze groep komt komend jaar een paar keer per jaar bij elkaar om de ideeën en mogelijkheden voor de dijk te bespreken. Het doel: straks een weg te hebben die voldoet aan de eisen en wensen voor tenminste de komende 15 jaar.

Meedoen met deze begeleidingsgroep en dus meepraten over de Spaarndammerdijk? Meld je aan bij de gemeente. Stuur een mail aan GenR@Haarlemmermeer.nl met daarin:

Naam, contactgegevens, leeftijdscategorie (a. tot 30 jaar, b. 30 tot 50 jaar c. ouder dan 50 jaar) en een korte motivatie voor deelname aan de begeleidingsgroep.

Aanmelden per post kan ook. Stuur dan de gevraagde informatie naar antwoordnummer 57, 2130 VB Hoofddorp o.v.v. Spaarndammerdijk (geen postzegel nodig).

Aanmelden kan tot 30 september 2019. Begin oktober neemt de gemeente contact op.

Reactie op verkeeronderzoek Spaarndammerdijk

Er is zoals wellicht bekend een verkeersonderzoek gehouden voor de weg over de dijk tussen Halfweg en Spaarndam, de Spaarndammerdijk. Hierop heeft de verkeerscommissie van de Dorpsraad feedback gegeven aan het college van B&W van Haarlemmermeer. Dat valt in bijgevoegd verslag te lezen.

Contact


AdresGegevens

Dorpsraad Spaarndam
p/a Ringweg 36
2064 KK Spaarndam
info@dorpsraadspaarndam.nl

Of benader een van de dorpsraadleden.


* indicates required field