Dorpsraad Spaarndam

De Dorpsraad Spaarndam is er voor de bewoners van Spaarndam. De Dorpsraad wordt momenteel vertegenwoordigd door vier leden, die zijn gekozen/benoemd door de bewoners van Spaarndam. De overige +/- 25 leden nemen deel in de diverse werkgroepen waar we de belangrijkste thema’s rond Spaarndam behandelen. De Dorpsraad streeft ernaar de belangen te behartigen van de inwoners van  Spaarndam. We willen graag zoveel mogelijk input, en je bent altijd welkom om ook mee te doen als gekozen lid of lid van één of meerdere werkgroepen. Je mag ook tijdelijk voor 1 thema deelnemen.

Meer over de Dorpsraad Spaarndam

Nieuws

Bekijk hier al het nieuws

_

Dorpsraad bestuur voltallig bezet

Vandaag is in besloten vergadering een voorschot genomen op de eerstvolgende openbare vergadering die momenteel nog niet gepland kan worden vanwege het Corona virus.

In deze vergadering zijn de taken en functies verdeeld om de dossiers niet onnodig lang te laten liggen. Want ondanks de crisis staat de toekomst niet stil.

In bestuurlijke stemming zijn de volgende functies toebedeeld: Voorzitter en Secretaris; Jacques Hendriks – Vice-Voorzitter en Werkgroep Schiphol; Ruut van Schie – Penningmeester; Paul Boom, Werkgroep Jeugd en Ouderen; Monique van der Valk – Werkgroep Communicatie; Coen de Graaf – Werkgroep Verkeer; Theo van Heese – Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Recreatieschap; Peter Mastenbroek.

Voor deelname in de diverse werkgroepen kun je je aanmelden door een mail te zenden aan info@dorpsraadspaarndam.nl

Vier verkiesbare kandidaten voor het bestuur van Dorpsraad Spaarndam, verkiezingen voor bestuur zijn daardoor niet nodig.

Er hebben zich vijf personen aangemeld om deel te nemen aan de geplande verkiezingen voor het bestuur van de Dorpsraad Spaarndam. Eén van hen blijkt niet binnen het verkiesbare gebied te wonen en valt daardoor helaas af als kandidaat.

De Dorpsraad is blij met de groep enthousiaste kandidaten, die bij eerstvolgende openbare vergadering bij acclamatie zullen worden verwelkomd als bestuurslid. Daar er vier vacatures zijn en vier kandidaten, zijn verkiezingen overbodig.

De volgende kandidaten zijn tot het bestuur toegetreden:

Monique van der Valk – Albrecht

Ruut van Schie

Peter Mastenbroek

Theo van Heese

We kijken uit naar een prettige samenwerking en hopelijk kunnen we spoedig ook weer bijeenkomst plannen, zodat de openbare vergadering kan plaatsvinden.

Zij stellen zich hieronder voor:

Monique van der Valk: Ik woon sinds december 2001 in Spaarndam.Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen.

Ruut van Schie: Ik ben geboren op een boerderij in de Velserbroekpolder en kom sinds mijn tienerjaren in Spaarndam. Ik woon sinds eind van de vorige eeuw met veel plezier in Spaarndam. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen.Ik ben betrokken geweest bij de oprichting van Dorpsfeest Spaarndam en heb ca. 13 jaar in het bestuur gezeten.Tevens ben ik gemeenteraadslid geweest in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarwnoude.

Peter Mastenbroek : Ik woon sinds eind 2017 in Spaarne Buiten. Getrouwd, 3 kinderen waarvan 2 bijna klaar met studie en 1 in laatste klas St. Adalbertusschool. Actief in toerisme en financiële sector. Wil me graag inzetten voor ons dorp om leefbaarheid te verbeteren voor alle generaties. De Jeugd heeft de toekomst! Ben voostander van wat meer recreatieve en sportieve voorzieningen in en om ons dorp. Uiteraard zal ik daarbij ook oog hebben dat het past bij ons dorp en moeten we verstopping van onze beperkte infrastructuur voorkomen. 

Theo van Heese: Ik ben van het bouwjaar 1952, vanaf 1960 opgegroeid in de Houtrakpolder (die nogal wat groter was dan nu…), getrouwd met Yolanda Oostwouder. We hebben geen kinderen. Werktuigbouwkunde gestudeerd. 50 jaar gewerkt bij Hoogovens/Corus/Tata, in diverse onderhouds-technische en productietechnische functies. 7 jaar raadslid in gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Gevoetbald bij SFC Spaarndam en SV Spaarnwoude, tot een onhandige landing op het veld een verdere carrière in de voetbalsport geen optie meer was.

Na 5 jaar in de Inlaagpolder te hebben gewoond, zijn Yolanda en ik in 1980 in het dorp komen wonen (Kuijperstraat). Inmiddels lid geworden van de Bridgevereniging Spaarndam en… ik mag graag wat langere (en avontuurlijke) motortrips binnen Europa maken, samen met mijn vaste motormaat uit St. Michielsgestel (ook een MotoGuzzi-rijder).

Nieuwe verkiezingen voor de Dorpsraad

Door aftredende en terugtrekkende bestuursleden van de Dorpsraad Spaarndam zijn er nu verkiezingen gewenst. We zijn op zoek naar tenminste 5 kandidaten voor 4 verkiesbare plaatsen. Waarom 5?

Statutair heeft de Dorpsraad een minimale omvang van vijf leden nodig, en er zijn nu nog 4 leden over. We willen het liefst zeven bestuursleden, en één van de huidige leden heeft aangegeven bij nieuwe verkiezingen ook uit de Dorpsraad te stappen. Dat betekent dat we 4 plekken hebben, en we minstens 1 extra kandidaat nodig hebben om verkiezingen te kunnen uitschrijven.

We willen zo snel mogelijk over tot verkiezingen, omdat belangrijke dossiers nu blijven liggen.

Je kunt je vanaf nu kandidaat stellen, de verkiezingen worden 29 april gehouden. Kandidaatstelling kan door een mail te zenden aan info@dorpsraadspaarndam.com. Je kandidaatstelling moet uiterlijk 31 maart bij ons binnen zijn. De kandidaten worden 2 april bekend gemaakt.

Naast Dorpsraadleden zijn we ook altijd op zoek naar mensen die zich in werkgroepen willen inzetten voor het dorp. Dit mag voor 1 onderwerp zijn of voor langere tijd. Als je daar meer over wilt weten kun je mailen naar info@dorpsraadspaarndam.com.

Paul Boom, Jur Speets, Jacques Hendriks en Coen de Graaf

Verkiezingsreglement

Verkiezingsreglement Dorpsraad Spaarndam

Gespreksverslag De Rietpol

Rik Stapel heeft als vertegenwoordiger van de Dorpsraad, samen met een aantal omwonenden een gesprek gehad met de nieuwe eigenaar van De Rietpol. De Dorpsraad is positief over dit gesprek en kijkt halsreikend uit naar het vervolg van het proces.

Goed om te weten: Enkele  aanwezigen hebben te kennen gegeven dat dit verslag niet volledig of geheel correct is.

Reactie Kerklaan

De werkgroep verkeer van de Dorpsraad heeft onderstaande reactie gegeven over de plannen voor het parkeerterrein aan de Kerklaan.


Geachte heer Mulder, Beste Theo,

Met aandacht heeft de Dorpsraad van Spaarndam de plannen bestudeerd betreffende de renovatie van de Kerklaan en de aanleg van een parkeerterrein aldaar.

De Dorpsraad ondersteunt het plan van harte en vraagt het College dit met spoed uit te voeren.

Met name de oplossing van de parkeerproblematiek in ons dorp wordt nu mogelijk. Reeds vele decennia speelt dit probleem. De wegen en parkeer gelegenheid in het dorp zijn niet geschikt voor de hoeveelheid auto’s, die een parkeerplek vergen.

De afgelopen decennia heeft de Dorpsraad gepleit voor een oplossing van deze situatie.

Door de slechte staat van het Noordelijke deel van de Kerklaan en de beschikbaarheid van een subsidie van Stichting Leefbaarheid Schiphol enkele jaren geleden kwamen de plannen in een stroomversnelling. Het College besloot een budget vrij te maken voor deze twee deelprojecten, zodat de doorgang van het parkeerterrein niet afhankelijk was van de subsidie van SLS.

Na vele gesprekken, inloopavonden en zienswijzen van belanghebbenden is nu het voorlopige ontwerp tot stand gekomen.

Door omstandigheden is de oorspronkelijk bedoelde locatie van het parkeerterrein vervangen door een alternatief. Deze ligt wat verder weg, maar wordt door de geraadpleegde bewoners toch acceptabel beschouwd.

Dit parkeerterrein maakt het mogelijk om het andere knelpunt in het dorp aan te pakken. Dat betreft het autoluw maken van de Westkolk.

Dit pleintje raakt steeds voller met geparkeerde auto’s, wat leidde tot onbereikbaarheid van hulpdiensten bij calamiteiten. Ook de vele evenementen op de Kolk verhoogde de parkeeroverlast in dit deel van het dorp.

De Dorpsraad heeft er bij de Gemeente op aangedrongen om de Kolk autoluw te maken, zodra de nieuwe parkeervoorzieningen bij  de Kerklaan gereed zijn. Ter ondersteuning van dit initiatief heeft zij het bureau BVN opdracht gegeven om een en ander nader uit te werken.

De Dorpsraad is zich ervan bewust dat sommige bewoners de plannen afkeuren. Echter ter wille van het welslagen van de plannen vraagt zij de gemeente om, na de vele inloop en inspraak mogelijkheden, in deze fase geen nieuwe substantiële wijzigingen meer in overweging te nemen. Wij vrezen dat anders de uitvoering zal vertragen of zelfs komt te vervallen. Dat zou voor het dorp een enorme teleurstelling zijn na vele decennia van  inspanningen.

Wel verzoekt de Dorpsraad de gemeente bij de uitwerking van het definitieve ontwerp de volgende punten mee te nemen. Deze zijn eerder opgebracht door ons en besproken met het team van de gemeente:

1)      Zoveel mogelijk het bestaande groen (bomen, struiken en tuintjes) in tact te laten. Indien dat niet mogelijk blijkt de verwijderde flora vervangen met nieuwe aanplantingen.

2)      Het parkeerterrein voorzien van enkele oplaadpunten voor elektrische  auto’s.

3)      Ter verhoging van de veiligheidsbeleving het parkeerterrein voorzien van verlichting (led verlichting met een milieu vriendelijk spectrum).

4)      Geen verwijzing aan de rand van het dorp naar het parkeerterrein; dat zou het toeristische verkeer doen groeien. Behalve enkele ondernemers wenst het dorp juist een afname van het toerisme.   

5)      Het parkeerterrein zoveel mogelijk richting teen van de Boezemkade uitleggen; daarmee wordt de capaciteit van het terrein met ca 10% uitgebreid.

Tenslotte bedankt de Dorpsraad het team van de gemeente, die dit plan tot dusverre heeft begeleid.

Vriendelijke groet,

Rik Stapel

Dorpsraad Spaarndam

Verkiezingen!

Bekendmaking: Het is weer zover, we gaan weer verkiezingen houden voor de Dorpsraad.

Het was lang niet mogelijk om voldoende kandidaten voor verkiezingen te vinden, waardoor als er iemand zich aanmeldde, deze automatisch lid werd van de Dorpsraad. Inmiddels is de Dorpsraad weer gezond en wel en willen er graag weer meerdere mensen zich kandidaat stellen.

Bij voldoende kandidaten zal  de Dorpsraad Spaarndam op 29 november 2019 verkiezingen houden. Er is één vacature beschikbaar.

Meld je vanaf nu aan bij de Dorpsraad! Iedereen kan zich kandidaat stellen tot 1 november 2019. In het kiesreglement hieronder staat hoe je dit kunt doen.

Zie voor meer informatie het Dorpsorgaan.

Kiesreglement

Kiezen van kandidaten

Kiesgerechtigde Spaarndammers zijn alle ingezetenen van het dorp Spaarndam die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en staan ingeschreven in het bevolkingsregister van één der gemeenten waartoe een deel van het dorp Spaarndam behoort. In het verleden hebben beide gemeenten altijd stembiljetten bij iedere kiesgerechtigde Spaarndammer bezorgd. We zijn nog in gesprek met Haarlemmermeer om deze traditie voort te zetten, en hebben er alle vertrouwen dat dit ook nu weer zo zal gebeuren.

Kandidaten

Kandidaten voor de Dorpsraad kunnen zich op twee manieren kandidaat stellen:

  1. Het bestuur van de Dorpsraad Spaarndam draagt je voor.
  2. Op schriftelijke voordracht van tenminste tien kiesgerechtigde Spaarndammers.
    • Een dergelijke voordracht lever je in bij/ mail je naar het bestuur van de Dorpsraad.
    • We willen graag zeker weten dat je de vacature ook echt gaat vervullen als je gekozen wordt. Daarom vragen we je om een verklaring mee te sturen waaruit blijkt dat je een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Uiteraard dienen kandidaten de statuten van de Dorpsraad te onderschrijven.

Herstel van de Spaarndammerdijk: denk mee en praat mee

Gemeente Haarlemmermeer wil graag van iedereen weten hoe ze het beste met de Spaarndammerdijk om kunnen gaan. De Dorpsraad neemt in ieder geval deel aan de begeleidingsgroep, maar het zou mooi zijn als er meer mensen willen bijdragen aan dit initiatief. Hieronder de oproep van de gemeente:

De gemeente Haarlemmermeer wil dat de Spaarndammerdijk weer veilig wordt voor iedereen die er loopt, fietst of rijdt. Het is ook van belang om het karakter van de dijk te behouden. Daarom is het niet de bedoeling dat al het verkeer de dijk gebruikt, maar alleen het noodzakelijke verkeer.

Maar wie zijn die noodzakelijke gebruikers? Welk verkeer gaat er straks wel op de dijk? Hoe moet de weg eruitzien? Hoe zorgen we voor een goede weg zonder dat die meer verkeer aantrekt? Moeten er aparte fietsstroken komen? Hier wil de gemeente het graag over hebben. Niet alleen met de dorpsraden, ondernemersvereniging en andere organisaties in het gebied, maar ook met de inwoners van Spaarndam en andere bewoners in de omgeving van de dijk. Hiervoor richt de gemeente een begeleidingsgroep op. Deze groep komt komend jaar een paar keer per jaar bij elkaar om de ideeën en mogelijkheden voor de dijk te bespreken. Het doel: straks een weg te hebben die voldoet aan de eisen en wensen voor tenminste de komende 15 jaar.

Meedoen met deze begeleidingsgroep en dus meepraten over de Spaarndammerdijk? Meld je aan bij de gemeente. Stuur een mail aan GenR@Haarlemmermeer.nl met daarin:

Naam, contactgegevens, leeftijdscategorie (a. tot 30 jaar, b. 30 tot 50 jaar c. ouder dan 50 jaar) en een korte motivatie voor deelname aan de begeleidingsgroep.

Aanmelden per post kan ook. Stuur dan de gevraagde informatie naar antwoordnummer 57, 2130 VB Hoofddorp o.v.v. Spaarndammerdijk (geen postzegel nodig).

Aanmelden kan tot 30 september 2019. Begin oktober neemt de gemeente contact op.

Reactie op verkeeronderzoek Spaarndammerdijk

Er is zoals wellicht bekend een verkeersonderzoek gehouden voor de weg over de dijk tussen Halfweg en Spaarndam, de Spaarndammerdijk. Hierop heeft de verkeerscommissie van de Dorpsraad feedback gegeven aan het college van B&W van Haarlemmermeer. Dat valt in bijgevoegd verslag te lezen.

Contact

AdresGegevens

Dorpsraad Spaarndam
p/a Ringweg 36
2064 KK Spaarndam
info@dorpsraadspaarndam.nl

Of benader een van de dorpsraadleden.

Dorpsraad Spaarndam is een ANBI
RSIN 8062.19.567
Rabobank NL89RABO0118308092

* indicates required field