Dorpsraad Spaarndam

De Dorpsraad Spaarndam is er voor de bewoners van Spaarndam. De Dorpsraad wordt momenteel vertegenwoordigd door vier leden, die zijn gekozen/benoemd door de bewoners van Spaarndam. De overige +/- 25 leden nemen deel in de diverse werkgroepen waar we de belangrijkste thema’s rond Spaarndam behandelen. De Dorpsraad streeft ernaar de belangen te behartigen van de inwoners van  Spaarndam. We willen graag zoveel mogelijk input, en je bent altijd welkom om ook mee te doen als gekozen lid of lid van één of meerdere werkgroepen. Je mag ook tijdelijk voor 1 thema deelnemen.

Meer over de Dorpsraad Spaarndam

Nieuws

Bekijk hier al het nieuws

_

Jachthaven De Rietpol

In het juni-nummer van het Dorpsorgaan was er nog niet veel nieuws te melden m.b.t. De Rietpol. Inmiddels zijn we een stapje verder.

Zoals al geschreven in het juni-nummer heeft De Rietpol een nieuwe eigenaar. Het is verkocht aan Spaarnedock.

Deze projectontwikkelaar heeft aan een aantal omwonenden, die zich verenigd hebben in Werkgroep de Rietpol, drie plannen voorgelegd. Dit is ook gedaan aan een aantal vertegenwoordigers van de bewoners van Spaarne Buiten.

Deze eerste plannen dienen om de mening van de omgeving te horen. Mede op basis hiervan wordt een nieuw plan ontwikkeld.

De gepresenteerde plannen laten drie varianten zien. Bij alle varianten wordt gedacht aan 100 ligplaatsen in de jachthaven plus 40 elektrische boten voor verhuur.

  1. De eerste variant valt (grotendeels) binnen het huidige bestemmingsplan. Het bestaan uit 5 woningen met bedrijfsruimte, 2 gewone woningen en 3 woonarken. De maximale bouwhoogte is 7,5 m, vrijwel gelijk aan de huidige hoogte van de gebouwen. Er zijn 20 parkeerplaatsen ingepland.
  2. De tweede variant voorziet in de bouw van 4 woontorens voor totaal 30 appartementen met een hoogte van 13 m. Deze appartementen zijn recreatiewoningen. Verder komt hier 1 woonark en 250 m2 horeca (met terras). Er zijn 40 parkeerplaatsen gepland.
  3. De derde variant verbeeldt een soort Fort: vanaf de Pol/Taanplaats gezien is een groene helling met eronder 55 parkeerplaatsen. Waar de helling het hoogste is (max. 9 m.) zijn 40 appartementen (drie lagen soort celwoningen) gepland met zicht op de sluis en Spaarne Buiten. Ook deze woningen zijn recreatiewoningen. Hier wordt gedacht aan 150 m2 horeca.

De laatste twee varianten vallen buiten het bestemmingsplan.

Als Werkgroep hebben wij aan Spaarnedock laten weten dat we geen recreatiewoningen willen; vaste bewoning is wel goed. Ook willen we geen horeca en terras aan het water.

Wij zijn bezorgd over de verkeersoverlast en de parkeerdruk die er gaan ontstaan.

Wel zijn wij blij met het behoud van de jachthaven, waarbij Spaarnedock denkt alleen basisvoorzieningen te treffen als toiletten, douches, water, elektriciteit en de mogelijkheid voor afvoeren van vuil water.

Wij wachten nu een nieuw plan af.

Namens Werkgroep de Rietpol,

Kolksluis renovatie animatie

Kijk hier naar de animatie van de werkzaamheden aan de kolksluis.

Voortgang renovatie Spaarndammerdijk Haarlemmermeer

Op 8 juni van 19.30-21.00u is er een online informatieavond over de renovatie van de Spaarndammerdijk in Spaarndam.

Wil je hierbij zijn? Meld je aan via info@haarlemmermeer.nl

Deze video laat mooi zien wat er gaat gebeuren👇🏼

https://vimeo.com/548509525?ref=em-share

Wegwerkzaamheden-2023 Spaarndam West

Dorpsraad Spaarndam heeft eind april verkennende gesprekken gevoerd met de Procesmanager van de gemeente Haarlem over voorgenomen reconstructie/opknappen van de verbindingswegen tussen Haarlem en Spaarndam. Het betreft de Slaperdijkweg (inclusief fietspad), van Vlietweg tot Redoute en de herinrichting van de Spaarndamseweg, Jan Gijzenkade tot Pol/Nieuwe rijweg. Inmiddels zijn hierover 2 startnotities verschenen die voor het komende zomerreces nog besproken zullen worden in het college van de gemeente Haarlem.


Het is nog te vroeg om over details te praten, maar een globale planning van de komende activiteiten ziet er na goedkeuring door het College van Haarlem als volgt uit:
Definitiefase (kaders voor verdere uitwerking): Q3-2021
Ontwerpfase (voorlopig ontwerp en definitief ontwerp): Q1 en Q2-2022
Voorbereidingsfase (vergunningen, opstellen contract e.d.): Q4-2022
Realisatie (start uitvoering t/m oplevering): Q1 t/m Q4-2023
Met name in de eerste 2 genoemde fasen zal de procesmanager naast overleg met de Dorpsraad Spaarndam ook overleg voeren met bewoners van het Tolgaarders-huisje, wijkraad Vondelkwartier, volkstuinders, platform groen, recreatieschap Spaarnwoude, Vereniging “behoud Hekslootpolder”, verkeerspolitie/hulpdiensten en de bewoners aan de Slaperdijkweg en woonbootbewoners Spaarndamseweg/Jan Gijzenkade.


Vóór de uitvoeringsfase zal ook met de omliggende gemeenten Velsen en Haarlemmermeer overleg worden gevoerd, om verkeersoverlast tijdens de realisatie tot een minimum te beperken.


Wij houden U op de hoogte van volgende ontwikkelingen.

Spaarndammerdijk groen

Michel Rog (Wethouder Haarlem) en Simone Jay (initiatiefneemster) plaatsten de dag na de start van de lente de eerste boom om de dijk verder aan te kleden met het geplande groen.

Er zal de komende twee weken tijdens werkdagen tussen 08:00 en 16:00 stremming van verkeer zijn. Het is dus aan te raden een andere route te kiezen als u met de auto bent. Alternatieve routes staan aangegeven en verkeersregelaars helpen u verder op weg.

Dorpsraad Spaarndam is blij dat we hier hebben kunnen bijdragen aan het burgerinitiatief en hopen dat de verfraaiing ook leidt tot een afname van de gemiddelde snelheid op de dijk.

We zullen gedurende het proces ook via onze facebookpagina updates verstrekken.

Fietsverkeer Spaarnebuiten

Zoals bepaalt in het bestemmingsplan Spaarnebuiten – Rijnlandshuis komt er een langzaam verkeer verbinding vanuit Spaarnebuiten die aansluit op het terrein van het Rijnlandshuis. Hierdoor kunnen bewoners binnendoor fietsen en wandelen richting het oude dorp. Er komt dan een brug tussen Spaarnebuiten en het Rijnlandhuisterrein en de verbinding vindt zijn weg via de Grote Sluis naar de Spaarndammerdijk zoals vastgelegd in het bestemmingsplan. Hierbij wordt ook de splitsing Spaarndammerdijk – Zijkanaal C-weg verder aangepast.

Zonder overleg heeft de gemeente Haarlemmermeer besloten middels een verkeersbesluit, zie bijlage, dat het anders moet. De voornoemde brug komt dan te vervallen. De afspraken uit het verleden met aanwonenden dat de Lagedijk langs het Rijnlandshuis weer doodlopend zou worden, zie brief in bijlage, wordt hiermee terzijde gelegd. Ook het besluit over de infrastructuur bij het Rijnlandshuis is op deze wijze tegenstrijdig met eerdere berichten vervormd.

Om op te komen voor de belangen van aanwonenden bij de Lagedijk én Spaarnebuiten is er door de Dorpsraad een zienswijze ingediend bij de gemeente én is middels een WOB verzoek verzocht om openbaarheid inzake de besluitvorming hierover bij zowel de Gemeente Haarlemmermeer als bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ook deze zijn in bijlage te vinden.

Het is namelijk in zijn algemeenheid van groot belang dat gemaakte afspraken worden eerbiedigt en dat er ook vertrouwd kan worden op de juiste uitvoering hiervan. Om hier zekerheid over te verkrijgen zijn voornoemde stappen genomen. Als de gemeente eenzijdig gemaakte afspraken terzijde kan leggen kan dit grote gevolgen hebben voor toekomstige afspraken tussen de gemeente en haar burgers en de rechtszekerheid.

Verder zijn we van mening dat de voornomen fietsroute door de wijk, aansluiting Lageweg bij molen De Slokop, ongewenst is. Doorgaand verkeersafwikkeling over de Lageweg is een logischere verkeersmening dan door de woonwijk. Daarbij is ook de snelheid (30km) minder gewenst voor de woonwijk. Erfsnelheid van 15 km per uur lijkt meer op zijn plaats in de kinderrijke omgeving.

Bovendien is het nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor ander “langzaam” verkeer zoals wielrenners, scooters en bromfietsen en speed pedelecs door de wijk.

Wij zullen hier verder over berichten zodra er meer duidelijkheid is hierover.

Bijlagen:

Verkeersbesluit

Zienswijze Dorpsraad verkeersbesluit

Wobverzoek besluitvorming Rijnlandshuis bestemmingsplan

Brief aanwonenden Lagedijk

Definitief ontwerp vergroening Spaarndammerdijk (West)

Na een uitgebreide inspraak- en overlegronde zijn op het voorontwerp van de vergroening van de Spaarndammerdijk een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn aangevoerd door aanwonenden van de dijk. Het gaat om specifieke wijzigingen betreffende de aanplant van struiken en bomen en/of de specifieke plaats hiervan.

Op het laatste moment is toegevoegd een drietal (lei) Lindes ten oosten van de doorgang van af de dijk naar de Taanplaats. Deze zijn niet ingetekend op het definitief ontwerp.

Uitvoering van het definitieve ontwerp vangt aan per 22-03-2021 (gewijzigd wegens bereikbaarheidsplan) en duurt om en nabij 2 weken. Verwachting is dat hierbij verkeersmaatregelen genomen moeten worden die de doorstroom van verkeer (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk zullen belemmeren. Er zullen naar verwachting verkeersregelaars bij betrokken worden.

Het definitief ontwerp is hier te vinden.

U vindt hier de brief van de uitvoerende aannemer.

Amsterdamse haven

De Amsterdamse haven kent een ongebreidelde expansiedrift. Dit heeft in het verleden al geleid tot annexatie van gebieden ten oosten van de Machineweg.

Het heeft er alle schijn van dat Amsterdam opnieuw uitbreiding van de haven wenst en dat het nu ten koste moet gaan van gebieden ten westen van de Machineweg: Noordelijke Houtrakpolder.

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat Spaarndam en Haarlemmermeer ten dienste staan van Amsterdam. Zeker niet nu Amsterdam hun eigen havengebied aan het volbouwen is met woningen; Havenstad Amsterdam.

Hier is onze zienswijze die wij zowel aan Amsterdam en andere belanghebbenden hebben gezonden.

Roeivereniging De Stern (Velsen)

Gemeente Velsen heeft roeivereniging de Stern uit Velsen een bouwvergunning verleend.

Lees hier de Zienswijze dan de Dorpsraad.

Domus Plus / Skaeve Huse Hekslootpolder

Gemeente Haarlem is voornemens een Domus Plus opvang of Skaeve Huse te plaatsen in de Hekslootpolder. Dorpsraad Spaarndam heeft een zienswijze ingediend.

Lees hier de zienswijze.

Contact

AdresGegevens

Dorpsraad Spaarndam
p/a Ringweg 36
2064 KK Spaarndam
info@dorpsraadspaarndam.nl

Of benader een van de dorpsraadleden.

Dorpsraad Spaarndam is een ANBI
RSIN 8062.19.567
Rabobank NL89RABO0118308092

* indicates required field