Dorpsraad Spaarndam

De Dorpsraad Spaarndam is er voor de bewoners van Spaarndam. De Dorpsraad wordt momenteel vertegenwoordigd door vier leden, die zijn gekozen/benoemd door de bewoners van Spaarndam. De overige +/- 25 leden nemen deel in de diverse werkgroepen waar we de belangrijkste thema’s rond Spaarndam behandelen. De Dorpsraad streeft ernaar de belangen te behartigen van de inwoners van  Spaarndam. We willen graag zoveel mogelijk input, en je bent altijd welkom om ook mee te doen als gekozen lid of lid van één of meerdere werkgroepen. Je mag ook tijdelijk voor 1 thema deelnemen.

Meer over de Dorpsraad Spaarndam

Nieuws

Bekijk hier al het nieuws

_

Roeivereniging De Stern (Velsen)

Gemeente Velsen heeft roeivereniging de Stern uit Velsen een bouwvergunning verleend.

Lees hier de Zienswijze dan de Dorpsraad.

Domus Plus / Skaeve Huse Hekslootpolder

Gemeente Haarlem is voornemens een Domus Plus opvang of Skaeve Huse te plaatsen in de Hekslootpolder. Dorpsraad Spaarndam heeft een zienswijze ingediend.

Lees hier de zienswijze.

Vergroening Spaarndammerdijk (West)

De westelijke dijk (Spaarndammerdijk, visserseinde en IJdijk) in Spaarndam wordt vergroend. Hierbij wordt de aankleding met struiken, hagen en bomen verdere invulling gegeven.

Dit komt de uitstraling van de dijk te goede en heeft mede ten doel het verkeer rustiger te laten doorstromen.

Voor aanvullingen of vragen kun je mailen naar info@dorpsraadspaarndam.nl

Je kan hier het plan downloaden

Compensatie gasstoring Spaarndam

Op 5 augustus 2020 was er in Spaarndam een grote gasstoring. De storing bracht veel ongemak met zich mee en leidt er toe dat de netbeheerder, Stedin gaat compenseren voor het ongemak. Begin oktober jongstleden zou hier vervolg aan gegeven worden, dat is door omstandigheden (iets) later geworden.

Wij hebben bij navraag over de verdere afwikkeling begrepen dat de betrokkenen de komende twee weken brieven gaan ontvangen waarin de uitbetaling van de compensatie wordt aangekondigd. De daadwerkelijke uitbetaling vindt waarschijnlijk nog dit jaar plaats.

Kolksluis Spaarndam

De Kolksluis is aan renovatie toe. Rijnland is het traject van onderzoek, plannen en informeren van de omgeving aan het uitvoeren. Hierna zal met de vergunning vanuit de gemeente de renovatie plaatsvinden.

Met de onderstaande links kun je de voortgang volgen en je mening geven over de aanpak en uitvoering.

https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/3726/356731/70f1e825fc6e2d0baaa6fe08

https://www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/sluizen-spaarndam-overig/kolksluis

https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/3724/350298/ede5a368f529a736232bbdbb

https://www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/sluizen-spaarndam-1/sluizen-spaarndam-overig/uw-mening-telt

Watervilla’s Spaarnebuiten

Het Dorpsorgaan 2e-3e kwartaal is rondgebracht of gaat u binnenkort ontvangen. Het is een dubbeldik jubileumnummer geworden, volledig in kleur en met tal van extra’s! Door de korte tijdstermijn met drukken kon een belangrijk bericht niet opgenomen worden in deze uitgave. We vinden het wel belangrijk dat dit onderwerp goed belicht wordt. Vandaar deze extra toelichting.

Spaarnebuiten en de watervilla’s houden het dorp al een jaar of tien bezig. In eerste instantie was er verzet tegen het gehele plan om de terreinen van Stapel en Stevin te her ontwikkelen tot woningbouw. Dit verzet ging zelfs door tot aan de Raad van State. Uiteindelijk bleef de Rijksbufferzone als heikel punt over in de discussie. Deze Rijksbufferzone was, de naam zegt het al, een buffer tussen de (zware) industrie en de prachtige waterpartij van de Mooie Nel. Het gebied omvat 120 meter kustlijn aan de Mooie Nel en is ongeveer 50 meter breed.

Bij het veranderen van het bestemmingsplan van industrie naar wonen is ook de Rijksbufferzone onderdeel geweest binnen de besluitvorming van de Provincie Noord-Holland. Zij was het die toestemming moest geven om in de Rijksbufferzone te mogen bouwen. Deze toestemming is met de vergunning ook verleend. Met name vanwege de zeer grote compensatie (driemaal zoveel) van recreatiegebied binnen de te realiseren naastgelegen landschapsheuvel en de beperkte impact op de omgeving was de provincie van mening dat het mogelijk moest zijn om op die plek een 9-tal (water) woningen te realiseren.

De verleende vergunning had echter een geldigheidsduur van twee jaar. Ruim voldoende om de bestemming te wijzigen, maar niet voldoende om de opvolgende Raad van State procedures te doorstaan. Hierdoor werd binnen de navolgende procedures telkenmale de bouw van de watervilla’s door de Raad van State ter zijde geschoven. Het gebiedje had dus wel bestemming wonen, maar was ook Rijksbufferzone en daar was de regel dat er niet gebouwd mocht worden tenzij…. En aan dat tenzij werd nu de vergunning verlopen was niet (meer) voldaan.

Dorpsraad Spaarndam heeft sinds 2011 diverse malen succesvol haar gelijk gehaald op basis van de beperkingen over de woningbouw in de Rijksbufferzone. Deze procedures werden met name aangespannen omdat de omliggende verkeersontsluitingen niet adequaat en toereikend waren voor het dorp. Dit is ook na te lezen in het Dorpsorgaan van kwartaal 1 2019 en het dorpsorgaan van kwartaal 4 van 2019; Er mag verder gebouwd worden als de verkeersontsluitingen voldoende zijn gewaarborgd en er geld beschikbaar is gesteld deze te financieren.

Nu de gemeente Haarlemmermeer recent 5 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de aanpassingen aan de Hoge Dijk (Spaarndammerdijk tussen Spaarndam en Halfweg), waarin ook de Lageweg/Lagedijk bij Spaarnebuiten is opgenomen in het plan en daarnaast ook de landschapsheuvel verder ontwikkeld gaat worden, is er feitelijk geen grondslag meer de geplande watervilla’s tegen te houden. Sterker als de ontwikkelingen verder gestremd worden zal dit ook gevolgen hebben voor de realisatie van de verkeersontsluitingen. De gemeente heeft immers altijd aangegeven de wegen pas definitief aan te passen als de woningbouw helemaal is afgerond.

Provincie Noord-Holland heeft bij navraag aangegeven dat zij nog steeds van mening is dat de watervilla’s in de Rijksbufferzone gebouwd mogen worden. Bij de laatste uitspraak van de Raad van State is aangegeven dat de gemeente Haarlemmermeer nogmaals mocht aantonen dat zij toestemming hebben om in der Rijksbufferzone te mogen bouwen. De provincie was dus voornemens deze toestemming nogmaals te bekrachtigen. Zij hadden dit immers eerder ook al akkoord bevonden. De tijdsduur die deze besluitvorming met zich mee zou kunnen brengen vonden we onnodig belastend voor de snelheid van de ontwikkelingen voor de omliggende verkeersontsluiting.

Als de Raad van State tot de onafwendbare uitspraak gekomen zou zijn dat op basis van de (hernieuwde) vergunning van de provincie Noord-Holland alsnog gebouwd zou mogen worden in de Rijksbufferzone zou dit een precedent kunnen scheppen naar andere Rijksbufferzones toe. Nu de Raad van State deze uitspraak niet afwikkelt wegens het ingetrokken bezwaar is er ook geen precedent ontstaan. Hiermee worden andere Rijksbufferzones nog steeds beschermd door de huidige wet- en regelgeving. Ook dit was een belangrijk punt in de overwegingen.

Kortom: Op basis hiervan zijn we tot de keuze gekomen het bezwaar van Dorpsraad Spaarndam bij de Raad vsn State aangaande de bouw van de watervilla’s bij Spaarnebuiten in te trekken. Deze keuze is unaniem genomen door het gehele Dorpsraad bestuur.

Nu we tot deze keuze gekomen waren was het zaak hoe dit verder in te vullen. Er waren berichten dat de projectontwikkelaar bereidwillig was om compensatie aan te bieden op het moment dat zij geen procedures meer hoefden te voeren. Tijd was namelijk ook in hun belang. Daarover zijn we dan ook zowel met hen, maar ook intern binnen het bestuur van de Dorpsraad, intensief in overleg getreden. Hierbij zijn ook een aantal van de afgetreden bestuursleden van de Dorpsraad Spaarndam geraadpleegd en geïnformeerd. Het zou namelijk best interessant kunnen zijn om een besluit dat we toch al wilden nemen nog extra beloond te zien worden. Wij dachten hierbij aan extra voorzieningen op de landschapsheuvel, andere mogelijke voordelen voor Spaarnebuiten, of het afdwingen van versnelde ontwikkeling van de verkeersontsluiting (bij gemeente Haarlemmermeer).

Hierover is uiteindelijk unaniem besloten er geen gebruik van te maken. We wilden graag alle schijn van belangenverstrengeling vermijden. Daarnaast kan het afdwingen van maatregelen nadelig uitpakken voor verdere toekomstige samenwerking. Met name de gemeente Haarlemmermeer is een partij waar we mee willen samenwerken en dan ga je liever in goed overleg besluiten nemen. Het afdwingen van maatregelen past daar naar onze mening niet bij.

Het voltallige bestuur van Stichting Dorpsraad Spaarndam

Dorpsraad bestuur voltallig bezet

Vandaag is in besloten vergadering een voorschot genomen op de eerstvolgende openbare vergadering die momenteel nog niet gepland kan worden vanwege het Corona virus.

In deze vergadering zijn de taken en functies verdeeld om de dossiers niet onnodig lang te laten liggen. Want ondanks de crisis staat de toekomst niet stil.

In bestuurlijke stemming zijn de volgende functies toebedeeld: Voorzitter en Secretaris; Jacques Hendriks – Vice-Voorzitter en Werkgroep Schiphol; Ruut van Schie – Penningmeester; Paul Boom, Werkgroep Jeugd en Ouderen; Monique van der Valk – Werkgroep Communicatie; Coen de Graaf – Werkgroep Verkeer; Theo van Heese – Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Recreatieschap; Peter Mastenbroek.

Voor deelname in de diverse werkgroepen kun je je aanmelden door een mail te zenden aan info@dorpsraadspaarndam.nl

Vier verkiesbare kandidaten voor het bestuur van Dorpsraad Spaarndam, verkiezingen voor bestuur zijn daardoor niet nodig.

Er hebben zich vijf personen aangemeld om deel te nemen aan de geplande verkiezingen voor het bestuur van de Dorpsraad Spaarndam. Eén van hen blijkt niet binnen het verkiesbare gebied te wonen en valt daardoor helaas af als kandidaat.

De Dorpsraad is blij met de groep enthousiaste kandidaten, die bij eerstvolgende openbare vergadering bij acclamatie zullen worden verwelkomd als bestuurslid. Daar er vier vacatures zijn en vier kandidaten, zijn verkiezingen overbodig.

De volgende kandidaten zijn tot het bestuur toegetreden:

Monique van der Valk – Albrecht

Ruut van Schie

Peter Mastenbroek

Theo van Heese

We kijken uit naar een prettige samenwerking en hopelijk kunnen we spoedig ook weer bijeenkomst plannen, zodat de openbare vergadering kan plaatsvinden.

Zij stellen zich hieronder voor:

Monique van der Valk: Ik woon sinds december 2001 in Spaarndam.Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen.

Ruut van Schie: Ik ben geboren op een boerderij in de Velserbroekpolder en kom sinds mijn tienerjaren in Spaarndam. Ik woon sinds eind van de vorige eeuw met veel plezier in Spaarndam. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen.Ik ben betrokken geweest bij de oprichting van Dorpsfeest Spaarndam en heb ca. 13 jaar in het bestuur gezeten.Tevens ben ik gemeenteraadslid geweest in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarwnoude.

Peter Mastenbroek : Ik woon sinds eind 2017 in Spaarne Buiten. Getrouwd, 3 kinderen waarvan 2 bijna klaar met studie en 1 in laatste klas St. Adalbertusschool. Actief in toerisme en financiële sector. Wil me graag inzetten voor ons dorp om leefbaarheid te verbeteren voor alle generaties. De Jeugd heeft de toekomst! Ben voostander van wat meer recreatieve en sportieve voorzieningen in en om ons dorp. Uiteraard zal ik daarbij ook oog hebben dat het past bij ons dorp en moeten we verstopping van onze beperkte infrastructuur voorkomen. 

Theo van Heese: Ik ben van het bouwjaar 1952, vanaf 1960 opgegroeid in de Houtrakpolder (die nogal wat groter was dan nu…), getrouwd met Yolanda Oostwouder. We hebben geen kinderen. Werktuigbouwkunde gestudeerd. 50 jaar gewerkt bij Hoogovens/Corus/Tata, in diverse onderhouds-technische en productietechnische functies. 7 jaar raadslid in gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Gevoetbald bij SFC Spaarndam en SV Spaarnwoude, tot een onhandige landing op het veld een verdere carrière in de voetbalsport geen optie meer was.

Na 5 jaar in de Inlaagpolder te hebben gewoond, zijn Yolanda en ik in 1980 in het dorp komen wonen (Kuijperstraat). Inmiddels lid geworden van de Bridgevereniging Spaarndam en… ik mag graag wat langere (en avontuurlijke) motortrips binnen Europa maken, samen met mijn vaste motormaat uit St. Michielsgestel (ook een MotoGuzzi-rijder).

Nieuwe verkiezingen voor de Dorpsraad

Door aftredende en terugtrekkende bestuursleden van de Dorpsraad Spaarndam zijn er nu verkiezingen gewenst. We zijn op zoek naar tenminste 5 kandidaten voor 4 verkiesbare plaatsen. Waarom 5?

Statutair heeft de Dorpsraad een minimale omvang van vijf leden nodig, en er zijn nu nog 4 leden over. We willen het liefst zeven bestuursleden, en één van de huidige leden heeft aangegeven bij nieuwe verkiezingen ook uit de Dorpsraad te stappen. Dat betekent dat we 4 plekken hebben, en we minstens 1 extra kandidaat nodig hebben om verkiezingen te kunnen uitschrijven.

We willen zo snel mogelijk over tot verkiezingen, omdat belangrijke dossiers nu blijven liggen.

Je kunt je vanaf nu kandidaat stellen, de verkiezingen worden 29 april gehouden. Kandidaatstelling kan door een mail te zenden aan info@dorpsraadspaarndam.com. Je kandidaatstelling moet uiterlijk 31 maart bij ons binnen zijn. De kandidaten worden 2 april bekend gemaakt.

Naast Dorpsraadleden zijn we ook altijd op zoek naar mensen die zich in werkgroepen willen inzetten voor het dorp. Dit mag voor 1 onderwerp zijn of voor langere tijd. Als je daar meer over wilt weten kun je mailen naar info@dorpsraadspaarndam.com.

Paul Boom, Jur Speets, Jacques Hendriks en Coen de Graaf

Verkiezingsreglement

Verkiezingsreglement Dorpsraad Spaarndam

Contact

AdresGegevens

Dorpsraad Spaarndam
p/a Ringweg 36
2064 KK Spaarndam
info@dorpsraadspaarndam.nl

Of benader een van de dorpsraadleden.

Dorpsraad Spaarndam is een ANBI
RSIN 8062.19.567
Rabobank NL89RABO0118308092

* indicates required field