Dorpsraad Spaarndam

De Dorpsraad Spaarndam is er voor heel Spaarndam, Oost en West. De Dorpsraad wordt vertegenwoordigd door vijf leden, die (deels) zijn gekozen door de bewoners van Spaarndam West en Oost. De overige +/- 25 leden nemen deel in de diverse werkgroepen waar we de belangrijkste thema’s rond Spaarndam behandelen. De Dorpsraad streeft ernaar de belangen te behartigen van alle inwoners van  Spaarndam West en Spaarndam Oost. We willen graag zoveel mogelijk input, en je bent altijd welkom om ook mee te doen als gekozen lid of lid van één of meerdere werkgroepen. Je mag ook tijdelijk voor 1 thema deelnemen.

Meer over de Dorpsraad Spaarndam

Nieuws

Bekijk hier al het nieuws

_

26 maart – openbare dorpsraadvergadering in het Dorpscentrum

Aankomende dinsdag 26 maart is er weer openbare dorpsraadvergadering in het dorpscentrum.

De vergadering start zoals gebruikelijk om 20:00 en is rond 22:00 afgelopen.

De onderwerpen:

 • Opening
 • SLS-gelden
 • Schiphol
 • Draagvlakonderzoek grenscorrectie
 • Verkeer
  • Ice-planet/ Wheeler-planet
  • Dijk naar Halfweg
  • De kolk/ Kerklaan (parkeren)
  • Dijk oude dorp
  • Ontsluiting SpaarneBuiten
 • Thea de Roos – Spaarndam en het water
 • Rondvraag

Inventarisatie draagvlak voor draagvlakonderzoek bij Provinciale Staten

Zoals vermeld in het laatste Dorpsorgaan heeft de Dorpsraad bij de Provinciale Staten gevraagd hoe zij staan tegenover het draagvlakonderzoek dat hen is opgedragen door de Tweede Kamer. Het is kort dag geweest, de opdrachtbrief van de minister is nog maar net binnen. Zie onderstaand het resultaat.

De vraag die is gesteld aan fracties Provinciale Staten van Noord-Holland:

Zet uw fractie zich in om het draagvlakonderzoek over een grenscorrectie voor Spaarndam te combineren met de Europese verkiezingen van 23 mei aanstaande?

Fractie: Antwoord Ja/ Nee ?
Groen Links Ja zeker
PvdD Ja zeker
D66 ?
VVD ?
CDA ja
PvdA Ja, in goed overleg
PVV Ja
SP Ja
Ouderenpartij Noord-Holland Ja
Christenunie Goed idee
Ouderenpartij/50-Plus Zeker wel

 

De Dorpsraad blijft de situatie met de afgesloten Spaarndammerdijk volgen

We blijven de situatie met de afgesloten Spaarndammerdijk nauwgezet volgen. Hieronder de e-mail die Rik Stapel namens de Dorpsraad naar de gemeente Haarlemmermeer heeft gestuurd waarin we aandacht voor de situatie vragen.

Van: Rik Stapel [mailto:rik.stapel@dorpsraadspaarndam.nl] Verzonden: zondag 3 maart 2019 09:12
Aan: ‘Marjolein Steffens
Onderwerp: Spaarndammerdijk

Beste mevrouw Steffens,

Vorige week las ik in het Haarlems Dagblad een artikel over de afgesloten Spaarndammerdijk, waarin u geciteerd werd.

Vorig jaar juni werd deze dijk afgesloten, om reparaties aan het wegdek uit te kunnen voeren. Navraag door ons leerde dat de dijk te onveilig was bevonden en dat deze na de reparatie afgesloten zou blijven.

Een veiligheidsrapport was niet beschikbaar. In een gesprek met uw voorganger bleek dat de onderhoudskosten van de dijk als problematisch werden beschouwd.

Vervolgens kwam er een hoorzitting voor betrokkenen, waar aangekondigd werd dat drie werkgroepen in het leven geroepen zouden worden om de toekomst van deze dijk te bespreken. De onderwerpen waren: ontheffingsbeleid, handhaving beleid en historische context.

Omdat de Spaarndammerdijk een belangrijke ontsluiting is van ons dorp gaf de Dorpsraad zich voor deze werkgroepen op. In januari zou gestart worden, maar dat is nog niet gebeurd.

De dijk was afgesloten, zonder dat hier een verkeersbesluit genomen was. De termijnen voor tijdelijke afsluitingen zijn inmiddels verstreken.

De Dorpsraad heeft afgelopen jaar bij herhaling haar standpunten over dit dossier gedeeld met de gemeente en die luiden als volgt.

 • Ontmoediging van toeristisch en sluipverkeer op de dijk wordt door ons ondersteund. Gelet op de komst van outlet centre Sugar City is onze verwachting dat de toeristenstroom naar het westen zal toenemen.
 • De dijk is een belangrijke ontsluitingsroute van Spaarndam. Twee andere routes (door Penningsveer en door het oude dorp) kampen met overlast, congestie en onveiligheid. De derde route langs Zijkanaal C heeft voldoende capaciteit, maar voert in de verkeerde richting voor verkeer naar de A 9 en Haarlem. De Spaarndammerdijk wordt expliciet genoemd als ontsluitingsweg in het bestemmingsplan van SpaarneBuiten en in het arrest van de RvS hierover.
 • De Spaarndammerdijk is historisch van groot belang. De dijk is vele malen bezweken tijdens stormen maar telkens werden middelen gevonden om het onderhoud en herstel weer ter hand te nemen. Zelfs Paus Pius X en Karel V hebben zich persoonlijk sterk gemaakt om de Spaarndammerdijk te onderhouden en te versterken.

In het krantenartikel staat dat de dijk ernstig is beschadigd.  De dijk bestaat uit een kleilichaam, dat ter plaatse uit de kwelders gedolven is. Zoals bekend gedragen kleidijken zich plastisch onder dynamische belastingen. Het consolidatieproces van het dijklichaam en haar ondergrond is nog niet tot stilstand gekomen. Met name zware landbouwvoertuigen veroorzaken ongelijke zettingen. De verharding kan deze verschillen niet volgen en verbrokkelt en scheurt. Deze situatie bestaat al ruim 50 jaar, sinds het in gebruik komen van ongeveerde zware landbouwvoertuigen.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Dijkkring 14 (waar de Spaarndammerdijk deel vanuit maakt) afgewaardeerd van primaire waterkering tot regionale kering. Zij heeft echter in haar antwoord op de zienswijze van de Dorpsraad, gesteld dat het huidige profiel van de dijk intact moet blijven. Herprofilering of gedeeltelijk afgraven van de dijk is dus niet mogelijk.

De dijk blijft smal en in beweging.

Wij vragen de gemeente om de dijk zodanig te onderhouden, dat lokaal verkeer mogelijk blijft. Hieronder verstaan wij dat bewoners van Spaarndam en omliggende dorpen (Spaarnwoude, Vinkebrug, Haarlemmerliede, Penningsveer) gebruik mogen blijven maken van deze dijk.

Wij vragen een snelheidsbeperking voor zware ongeveerde voertuigen.

Tenslotte vragen wij u om de dijk regelmatig te repareren, zoals de afgelopen decennia eveneens gebeurde. Indien grote gaten of verzakkingen ontstaan, worden de trillingen in de dijk navenant groter, met versnelde schade als gevolg.

Vriendelijke groet,

Ir. Rik Stapel

Dorpsraad Spaarndam

Nieuwjaarsreceptie Spaarndam

Samen met de ondernemingsvereniging Spaarndam e.o. en het Dorpscentrum organiseert de Dorpsraad Spaarndam een nieuwjaarsreceptie. Iedere Spaarndammer is van harte welkom!

Wanneer:

Zaterdag 5 januari 2019 van 15:00 – 17:00

Waar:

Dorpscentrum Spaarndam
Ringweg 36, 2064 KK Spaarndam

Ook meehelpen aan het meestgelezen kwartaalblad van Spaarndam?

Het Dorpsorgaan van Spaarndam is al vele jaren bekend in alle windstreken van Spaarndam. We willen graag een breed gelezen blad zijn dat naast het vertellen over waar de Dorpsraad mee bezig is ook een platform is waar iedereen elkaar op de hoogte kan houden van de andere dorpse aangelegenheden en waar we elkaar kunnen oproepen tot actie en gezelligheid.

Het wegvallen van Willem van Warmerdam als onze hoofdredacteur was voor ons team ook een moment om na te denken over hun eigen toekomst, en een aantal mensen hebben besloten om ruimte te maken voor nieuwe mensen in het team.

We zijn op zoek naar mensen uit alle leeftijdscategoriëen, die het leuk vinden om iets voor Spaarndam te doen en gevoel hebben bij wat mensen in Spaarndam interessant vinden om over te lezen. Je kunt als journalist stukken schrijven, en/ of als redacteur helpen om elkaars teksten op een hoger niveau te brengen, contact met adverteerders te onderhouden en het blad samen te stellen.

Traditioneel gezien zijn we een papieren kwartaalblad, maar we staan zeer open voor aanvulling met online media. Er is al een website waar soms informatie wordt geplaatst, en we zijn ook op social media aanwezig. Nieuwe manieren om vaker een breder publiek te bereiken zijn dus beschikbaar.

Heb je interesse? Stuur dan een berichtje naar info@dorpsraadspaarndam.nl

Openbare dorpsraadvergadering 15 november 2018

Er is weer een openbare Dorpsraadvergadering 15 november. De vergadering is zoals gebruikelijk in het Dorpscentrum.

De onderwerpen voor 15 november

Dorpsraadverkiezingen:

René van Lieshout stapt uit de Dorpsraad, inmiddels hebben we al twee kandidaten om hem te vervangen:
Jur Speets
Paul Boom

Uitbreiding van SpaarneBuiten: Wat vindt u daarvan?

Stand van zaken Schiphol

Werkgroep Verkeer

Nieuwe kandidaat voor de Dorpsraad: Jur Speets

Jur Speets heeft zich als kandidaat aangemeld voor de Dorpsraad.

Hij is econoom, goed thuis in financiële zaken en stelt zich kandidaat voor de functie van penningmeester. Hij  woont nu een paar jaar in Spaarndam en beseft dat een dorp als Spaarndam in een groene omgeving in de randstad geen vanzelfsprekendheid is en inzet vereist. Jur kijkt met een frisse en positieve blik naar ons dorp.

De Dorpsraad is blij met wat extra hulp en stelt voor om de functie van Secretaris/Penningmeesterschap te splitsen in die van Penningmeester en van Secretaris en draagt Jur voor als Penningmeester.

Kandidaat voor de Dorpsraad Paul Boom wil zich even voorstellen

In 1990 ben ik Spaarndam komen wonen omdat ik als cardioloog in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk ging werken. In Spaarndam hebben wij eerst gedurende 12 jaar in de Van Meeuwenstraat gewoond en daarna vanaf 2002 op het Talesiuspark. Mijn beide dochters ( geboren in 1987 en 1990) zijn dan ook in Spaarndam opgegroeid en hebben allebei op de Spaarneschool gezeten.

Mijn vrouw is in die periode nog een van de oprichters van de SKOS geweest. In de tussenliggende periode heb ik weinig tijd aan Spaarndamse zaken kunnen besteden vanwege het hoge aantal ziekenhuisuren. Maar sinds ik gepensioneerd ben is die situatie geheel gewijzigd. Nu de gemeentelijke herindeling uitgevoerd gaat worden en Spaarndam onder twee gemeentes blijft vallen zou de Spaarndamse stem kunnen gaan verwateren omdat die moet gaan opboksen tegen grotere woonkernen.

De Dorpsraad is de enige partij die, los van de gemeentes en politiek, de stem van de Spaarndammer kan weergeven. Juist die eenheid, ruim over de gemeentegrens heen, zal van groot belang zijn.

Ik wil mij daar gaarne voor inzetten, ter vervanging van René van Lieshout.

Paul Boom.

Debat in de Eerste Kamer

Op 9 en 10 juli jl. heeft het plenaire debat plaatsgevonden in de Eerste Kamer over 12 bestuurlijke fusies van 38 gemeenten.

Gelukkig was er plek op de kleine publieke tribune om erbij te kunnen zijn.

Het debat ging vooral over de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer, maar er werden ook stevige vragen gesteld over de grenscorrectie voor Spaarndam, zowel in de aanloop naar het debat (twee vragenrondes) als tijdens het debat.

Zowel de coalitiepartijen als diverse oppositiepartijen hebben de Minister gevraagd hoe zij de ‘motie over Spaarndam’ zal gaan uitvoeren en of ze wil bewaken dat deze naar behoren zal worden uitgevoerd.

De Minister heeft toegezegd dat ze na de bestuurlijke fusie, dus na 1 januari 2019 in gesprek gaat met de betrokkenen en dat ze er voor zal zorgen dat het draagvlakonderzoek netjes gebeurt.

Diverse leden van de Eerste Kamer hebben vervolgens uitgesproken dat zij erop vertrouwen dat de Minister dat zal doen.

Dit betekent dat de motie ondersteuning heeft gekregen van de Eerste Kamer en dat de Minister en de provincie zich er niet op nonchalante wijze van af kunnen maken. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor een degelijk draagvlakonderzoek onder de inwoners van Spaarndam.

Meer weten? Zie voor het debat en de motie de sites van de Eerste en de Tweede Kamer.

Openbare dorpsraadvergadering 26 april 20:00

Beste Spaarndammers,

Er is weer een openbare dorpsraadvergadering, op 26 april om 20.00 in het Dorpscentrum bespreken we het volgende:

De onderwerpen:

 • Hoe zit het nu met de bestuurlijke fusie en wat doet de Dorpsraad?
 • Wat verandert er in het Recreatieschap Spaarnwoude en wat betekent dat voor de Groene Buffer?
 • Stand van zaken Schiphol
 • Hartje Spaarndam
 • Stand van Zaken Werkgroep Verkeer
 • Dijk van een Dorp

Jouw mening telt. Kom dus naar de vergadering.

Dorpsraadvergadering 26 april 2018

Contact

AdresGegevens

Dorpsraad Spaarndam
p/a Ringweg 36
2064 KK Spaarndam
info@dorpsraadspaarndam.nl

Of benader een van de dorpsraadleden.

* indicates required field