Schiphol

Welkom op de pagina van de werkgroep Schiphol.

Portefeuillehouder: Voor deze werkgroep bestaat een bestuursvacature
Voorzitter: Gerard Jägers
Leden: Theo G. Koehler, Arjan van de Griend, Gerard Geerdink, Bart Wethmar

Wil je deelnemen in de werkgroep of heb je nieuws zend dan een bericht aan de portefeuillehouder info@dorpsraadspaarndam.nl

Schiphol heeft positieve en negatieve effecten op Spaarndam. De werkgroep Schiphol van de Dorpsraad werkt aan minimalisatie van de negatieve effecten zoals geluidshinder, luchtverontreiniging, slaapstoornissen, gevoel van onveiligheid voor de inwoners van Spaarndam. De groep doet dat door actief deel te nemen aan overleg over Schiphol en het verzamelen van algemene en voor Spaarndam specifieke kennis en gegevens over vliegverkeer.

Doel van de werkgroep

Het doel van de werkgroep is de hinder van Schiphol te minimaliseren. Dit geldt vooral voor geluid maar ook voor fijnstof en de beleving van onveiligheid.

Omschrijving

De werkgroep is oorspronkelijk ontstaan uit de groep “Stop Overlast Schiphol Spaarndam” ofwel kortweg SOS Spaarndam, een werkgroep ressorterend onder de Dorpsraad Spaarndam. Het leidend motto van deze werkgroep was met betrekking tot Schiphol: “Een einde aan de groei!”.

Met de afspraken aan de Alderstafel is er een grens aan de groei; 500.000 vliegbewegingen per jaar binnen een aantal andere randvoorwaarden. Deze afspraken zijn gemaakt aan de Alderstafel. Deze afspraken worden vastgelegd in een wet; het Luchtvaartindelingsbeluit. Verdere onderhandelingen vinden plaats in de Omgevingsraad Schiphol. Daar zitten bewonersvertegenwoordigers in, naast mensen van Schiphol, KLM, ministerie van Infrastructuur en Milieu, wethouders en provincie.

Na 2020 mag Schiphol verder groeien mits ook de hinder afneemt.

Omdat de Polderbaan een primaire baan is, dat wil zeggen dat deze baan zoveel mogelijk gebruikt dient te worden, zal de groei van Schiphol vooral over de ander baan gaan. De Polderbaan zit namelijk al vol. Omdat de wind vaak uit het zuid westen komt wordt er vooral gedaald over de Polderbaan.

De belangrijkste onderwerpen op dit moment

In het algemeen is het zaak te bewaken dat de afspraken die aan de Alderstafel gemaakt zijn nagekomen worden.

De belangrijkste onderwerpen voor Spaarndam zijn momenteel:

 1. Het aantal nachtvluchten binnen de afspraken houden. Veel van de nachtvluchten gaan over de Polderbaan
 2. De startmethode vanaf de Polderbaan. De laatst ingevoerde methode lijkt meer hinder voor Spaarndam op te leveren. In de Milieu Effect Rapportage (MER), die nu gemaakt wordt voor de nieuwe afspraken van het Luchthaven Indelingsbesluit, wordt dit onderwerp bestudeerd.
 3. Her landen zonder gebruik van motoren in en glijvlucht (CDA landen). Dit zou meer toegepast moeten worden vooral ’s nachts omdat dat minder hinder geeft dan landen op de motoren. CDA landen kost landingscapaciteit zodat het te vaak niet wordt toegepast
 4. De effecten van fijnstof.
 5. Schiphol sjoemelt met cijfers. Bekijk het artikel via deze link.

Historie SOS en de Polderbaan

Spaarndam heeft zich verzet tegen de aanleg van de Polderbaan. Maar tegen de aanleg van die baan was het verzet tevergeefs. De overheid en Schiphol claimden met de Polderbaan een vermindering van de geluidsoverlast o.a. in Zwanenburg als ook in Spaarndam en omgeving. De Polderbaan is neergezet in de publiciteit als de Milieubaan, gelukkig hebben we wel kunnen voorkomen dat de baan Spaarndambaan is gaan heten.

Bij de ingebruikstelling van de Polderbaan (1 november 2003) bleek echter de geluidsoverlast in Spaarndam niet minder maar meer! SOS ondernam vervolgens uitgebreid actie naar overheid en Schiphol om te zorgen dat de gedane beloften alsnog waargemaakt zouden worden.

In een openbare bijeenkomst in 2004 in de sporthal bij het Dorpshuis trad tenslotte Schiphol-directeur de bewoners enigszins tegemoet door de belofte de uitvliegroute iets naar het oosten te verleggen om zo de geluidoverlast iets te verminderen. In september 2004 werd de uitvliegroute daadwerkelijk iets verlegd, maar het bracht geen substantiële vermindering van de geluidsoverlast.

Ook bleek bij de ingebruikname van de Polderbaan dat bij het gelijktijdig parallel starten vanaf de Polder- en de Zwanenburgbaan de vliegtuigen t.g.v. een rekenfout te dicht bij elkaar konden komen en werd de wijziging weer (weliswaar met de belofte “tijdelijk”) teruggedraaid. Ook op andere locaties werd heftig geprotesteerd tegen de toenemende hinder t.g.v. het vliegverkeer van en naar Schiphol.

In 2006 verklaarde de Tweede Kamer het bestaande Normen en Handhavingstelsel (het zgn. NHS) met de zgn. handhavingspunten vanwege ondoelmatigheid en ingewikkeldheid “failliet”. Vervolgens gaf zij opdracht om een beter, inzichtelijker en effectiever stelsel te ontwikkelen. Het leidde tot de instelling van de z.g.n. Tafel van Alders.

De tafel van Alders is een overlegorgaan samengesteld met vertegenwoordigers van belanghebbenden rondom Schiphol te weten: lokale en regionale overheden, het Rijk, de luchtvaartsector en omwonenden.

De tafel bespreekt onder voorzitterschap van oud-minister en commissaris van de Koningin Hans Alders, uitvoerig de toekomst van Schiphol uitvoerig voorziet de minister van Infrastructuur en Milieu van adviezen wat dat betreft. Centraal daarbij staat een acceptabele groei van Schiphol. Sinds 2015 is de Alderstafel overgegaan in de Omgevingsraad Schiphol.

In 2008 kwam het Aldersakkoord tot stand met daarin opgenomen een nieuwe NHS het z.g. “Vliegen volgens Afspraak”, kortweg VVA. De Dorpsraad gaf haar fiat aan dat akkoord en ging in 2010 ook akkoord met een twee jaar durende test van dat nieuwe NHS. Doorslaggevend voor dat fiat waren voor de Dorpsraad:

 • Tot 2020 een beperking van het aantal jaarlijkse vliegtuigbewegingen op Schiphol tot max. 510.000 (o.a. door uitplaatsing van 70.000 vliegtuigbewegingen naar Eindhoven en Lelystad). Immers op de Polderbaan wordt ca 1/3e van alle luchtverkeer van Schiphol afgehandeld. Het merendeel op die Polderbaan was startend verkeer. (Dus het meest luidruchtige!)
 • Een vermindering van het aantal nachtelijke vliegtuigbewegingen met ca 2000 per jaar
 • Een nieuw te ontwikkelen handhavingsstelsel (VVA) dat niet meer geluidhinder mag opleveren dan het oude systeem.

Leidend hierbij is de gedachte dat echte beperking van de geluidshinder in Spaarndam, zo dicht gelegen is bij de Polderbaan, dat eigenlijk alleen kan ontstaan door beperking van het aantal vliegtuigbewegingen zowel overdag als ’s nachts.

In brede zin om de geluidshinder vanwege Schiphol te beperken richt de Dorpsraad d.m.v. de SOS zich ook op de specifieke geluidshinder in Spaarndam. Dat betreft vooral:

 • van de Polderbaan vertrekkende vliegtuigen die zich op een hoogte van minder dan 3000 voet niet aan de voorgeschreven uitvliegcorridor houden en zuidelijk afwijken. Ofwel: echt over het dorp vliegen. Dit is toegestaan voor zover het niet meer dan voor 5% van het totaal aantal starten betreft.
 • het feit dat boven de 3000 voet de vliegtuigen zich niet meer aan de corridor hoeven te houden en dus over Spaardam mogen vliegen.
 • Vliegtuigen met een westelijke bestemming die van de Zwanenburgbaan starten wanneer de Polderbaan niet in gebruik is. Ook in deze situatie wordt over het dorp gevlogen.

Meer weten?

Bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol: http://www.bewonersomgevingschiphol.nl/

Omgevingsraad Schiphol: http://www.omgevingsraadschiphol.nl

Klacht indienen: http://www.bezoekbas.nl/

Actuele situatie in de lucht met geluidsmeting: http://www.sensornet.nl/project/haarlemmerliede_spaarnwoude

Hoe was het baangebruik de afgelopen dagen: verslag van de dag: http://www.bezoekbas.nl/

Schiphol hinder in de pers: http://www.vlieghinder.nl/

Geef je mening op het forum

Forumpagina voor werkgroep schiphol

of neem contact met ons op

* indicates required field