Dorpsraad Spaarndam

De Dorpsraad Spaarndam is er voor heel Spaarndam, Oost en West. De Dorpsraad heeft zeven leden, die (deels) zijn gekozen door de bewoners van Spaarndam West en Oost.

De Dorpsraad streeft ernaar de belangen te behartigen van alle inwoners vanĀ  Spaarndam West en Spaarndam Oost.

De leefbaarheid van het dorp staat hoog op de agenda. De leefbaarheid voor jong, middelbaar en oud. Bij leefbaarheid kunt u denken aan: voorzieningen voor jong, middelbaar en ouderen (sport, Don Bosco, Dorpscentrum, woningen, e.a.), veilig verkeer, bewaken van de Groene Buffer, groenvoorziening in het dorp. Ook het aanzien van het dorp heeft onze aandacht.

We willen het oog en oor van en voor de bewoners zijn. Dat kan ook betekenen dat iemand met een idee komt en wij samen bekijken of en hoe dit vorm gegeven kan worden.

Om dit alles te realiseren heeft de Dorpsraad diverse werkgroepen. Iedere werkgroep heeft een zogenaamde portefeuillehouder. Deze heeft zitting in de Dorpsraad. De werkgroepen vergaderen zo vaak als nodig is; de Dorpsraad in principe eenmaal per 2 maanden. Daarnaast is er twee maal per jaar een Openbare Dorpsraadvergadering, waarin de Dorpsraad verantwoording aflegt en luistert naar de opmerkingen van de bewoners. Als het nodig is, wordt er een extra Thema- of Debatavond georganiseerd.

De Dorpsraad is een stichting, die ingeschreven staat in de Kamer van Koophandel, evenals haar leden (de voorzitter, secretaris, penningmeester en de portefeuillehouders).

We hebben de volgende werkgroepen en in het kort leest u wat hun doel is. Iedere werkgroep heeft een eigen pagina waar meer over de werkgroep staat en waar ze mee bezig zijn.

Werkgroep Jeugd en Ouderen:

Doelstelling van de werkgroep is het voorkomen van sociaal isolement van de ouderen en een grotere betrokkenheid van de jong volwassenen bij de activiteiten van de dorpsraad.

Werkgroep Verkeer:

Verkeer speelt altijd en overal een rol. In de werkgroep wordt gewerkt aan veilige wegen, goede ontsluiting van nieuwbouw zoals Spaarne Buiten, onderhoud van de wegen, sluipverkeer door Spaarndam, parkeren in Spaarndam West. Hoe zij dit doen en met wie vindt u op hun eigen pagina.

Werkgroep Schiphol:

Schiphol heeft positieve en negatieve effecten op Spaarndam. De werkgroep Schiphol van de Dorpsraad werkt aan minimalisatie van de negatieve effecten zoals geluidshinder, luchtverontreiniging, slaapstoornissen, gevoel van onveiligheid voor de inwoners van Spaarndam. De groep doet dat door actief deel te nemen aan overleg over Schiphol en het verzamelen van algemene en voor Spaarndam specifieke kennis en gegevens over vliegverkeer.

Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Recreatieschap

Op basis van het bidbook 2014 heeft de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude grootse plannen met het Dorpscentrum en het Sportpark. Volgens sommige te groots, anderen vinden het prima. Dit proces is volop in gang. Met die plannen wil de gemeenten samen met Haarlem, dat zich sterk maakt voor de parkeerplaats aan de Kerklaan, een subsidieaanvraag indienen bij de Schipholgelden.