De dijk

De dijk

Overzicht van alle thema’s die er spelen, situatie van maart 2018

De verkeerssituatie op de dijk is misschien wel het meestbesproken onderwerp van de Dorpsraad, in ieder geval van de werkgroep Verkeer. Het leeft bij iedereen, iedereen heeft er mee te maken en iedereen heeft er dan ook een mening over. Dat maakt het ook een heel moeilijk onderwerp om iedereen in Spaarndam voor te vertegenwoordigen. Er zijn sterk tegengestelde belangen en het is niet altijd mogelijk om die te verenigen. De werkgroep verkeer heeft na rijp beraad de volgende uitgangspunten benoemd:

Veiligheid voor alles

De veiligheid van (met name de kwetsbaarste) verkeersdeelnemers heeft de hoogste prioriteit. Al het andere komt daarna.

 

 

 

Dan hebben we twee sets belangen die de werkgroep tegen elkaar afweegt:

Welzijn van de bewoners, van hun bezittingen en het publieke bezit

versus

Belangen van overige verkeersdeelnemers en de economische belangen in het dorp.

De huidige dilemma’s

We proberen iedereen zoveel mogelijk tegemoet te komen, maar soms kan dat niet. De belangrijkste dilemma’s op een rij:

Verkeersdruk op de dijk

Spaarnebuiten is over een paar jaar  afgerond, en dat betekent dat er dan 315 woningen bij zijn gekomen met 1,1 auto per huishouden (gemiddelde in Spaarndam in 2016 volgens het CBS). Het verkeer over de dijk gedurende de dag zal daardoor toenemen. Het sluipverkeer door Spaarndam (ca 70 % einde van de dag) samen met het extra verkeer van de nieuwe bewoners levert dus mogelijk files over de dijk op. Dat wil de werkgroep verkeer graag voorkomen.

Tegelijkertijd willen bewoners graag bezoek kunnen ontvangen en ondernemers willen graag onbelemmerd klanten kunnen ontvangen.

Flitspaal

Om het probleem van de verkeersdruk te verminderen heeft de Raad van State bij de bouw van SpaarneBuiten in een arrest Haarlemmerliede & Spaarnwoude geïnstrueerd om verregaande maatregelen te treffen. Dit leidde tot een college en raadsbesluit in juni 2013 om de flitspaal gedurende de avondspits te activeren.

Momenteel is overleg gaande tussen de gemeente Haarlem (die beheert de paal), H&S (op diens grond staat de paal en zij hebben de verplichting om deze aan te zetten) en de werkgroep verkeer (die samen met belanghebbenden werkt aan een regeling voor het verkeer die rekening houdt met ondernemers en bewoners). Haarlem voert overleg met het Openbaar Ministerie en de nadere uitwerking van de plannen gebeurt in overleg met de Dorpsraad.

Snelheid en onveiligheid op de dijk

Het grootste probleem blijft de onveiligheid van de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, kinderwagens, rollators etc.). Deze moeten zich op de dijk tussen al het andere verkeer begeven. Anders dan elders kan dat niet op voet- of fietspaden, omdat de dijk op een aantal plaatsen te smal is. Zonder geparkeerde auto’s wordt de dijk pas echt een racebaan en die mogelijkheid valt daarom ook af.

Aan de andere kant zijn er ook mensen die de huidige maatregelen al teveel vinden, of het idee hebben dat de maatregelen de situatie juist onveiliger maken. Wat zaken extra lastig maakt, is dat verkeersdeelnemers anders kunnen reageren dan je soms denkt. Soms leidt een onzekere situatie juist tot veiliger verkeersgedrag omdat mensen dan extra opletten en rustiger rijden. De politie en verkeersspecialisten van Haarlem hebben na zorgvuldige afweging voor de huidige indeling gekozen. Op sommige punten heeft de werkgroep Verkeer het idee dat het beter kan. We zijn daarover in overleg met Haarlem.

Een groep dijkbewoners heeft inmiddels enkele acties uitgevoerd om de snelheid van het verkeer te verlagen. Het gemor en de ontevredenheid van deze bewoners neemt toe en men eist snel goede maatregelen. Het college van Haarlem heeft zich duidelijk uitgesproken om de problematiek aan te pakken en uitwerking is gaande. Als gemeente heeft Haarlem echter te maken met bestuurlijke processen, die vaak meer tijd vergen dan de bewoners aan geduld hebben.

Zwaar verkeer

Zware voertuigen zorgen voor meer trillingen en dat kan schadelijk zijn voor constructies zoals de huizen aan de dijk en de bruggen en sluizen. Tegelijkertijd is er een economisch belang bij een goede bereikbaarheid voor klanten en bevoorrading . De bedrijven worden in principe bevoorraad via de route langs Zijkanaal C. Voor de bedrijven in het dorp blijft dat mogelijk, mits de vracht auto’s/bestel wagens zo klein mogelijk zijn en stapvoets rijden.

De dijk gaat worden afgesloten voor zwaar verkeer vanwege de toestand van de Woerdersluis. Deze sluis uit 1611 (waar Hansje Brinker staat) is te zeer beschadigd om nog langer de trillingen van het zwaar verkeer op te kunnen vangen. In de komende 4 jaar zal Rijnland de sluis renoveren. De slechte staat van de sluis is nu aanleiding voor het verbod voor zwaar verkeer, maar zal na renovatie van kracht blijven, gelet op de kwetsbare conditie van de huizen en andere kunstwerken in de dijk; alle huizen aan de dijk hebben ook last van scheuren door zwaar verkeer.

De werkgroep verkeer wil de bevoorrading van de ondernemers in Spaarndam mogelijk moet blijven en mensen moeten ook kunnen verhuizen en meubels kunnen laten bezorgen. Tegelijkertijd zouden de bewoners van de dijk scheurvrij moeten kunnen wonen. De werkgroep overlegt daarom met alle partijen om een verbod met de juiste uitzonderingen voor elkaar te krijgen. Zo hebben enkele ondernemers en de bewonersgroep van de dijk al ideeën aangedragen. Deze plannen en adviezen zullen aan de gemeente worden gepresenteerd, die als wegbeheerder verantwoordelijk is voor de uitvoering.

De groenvoorzieningen langs de dijk

Geen dilemma, wel een onderwerp voor de werkgroep verkeer. De groenvoorzieningen langs de dijk zijn bedoeld om de bomen en struiken, die de afgelopen jaren zijn omgewaaid of gerooid, weer terug te plaatsen. Omdat de dijk is afgewaardeerd als primaire C-kering heeft deze herplanting ook de instemming van Rijnland. Uiteraard komen deze bomen niet daar waar het langzame verkeer langs moet, maar vooral in het talud aan de zuidzijde. De plannen worden eerst voor commentaar voorgelegd aan de bewoners.