Verkiezingen Dorpsraad uitgesteld

Beste Dorpsgenoten,

In dit Dorpsorgaan staat een aankondiging van verkiezingen van de Dorpsraad. Echter, het is op dit moment onzeker of de gemeente Haarlemmermeer de uitvoering hiervan gaat ondersteunen. 
Dit betekent dat nu onzeker is of de verkiezingen in Spaarndam-Oost door kunnen gaan. De Dorpsraad beraadt zich hierover en stelt de verkiezingen uit naar januari. Meer hierover in het volgende Dorpsorgaan.

Reactie Kerklaan

De werkgroep verkeer van de Dorpsraad heeft onderstaande reactie gegeven over de plannen voor het parkeerterrein aan de Kerklaan.


Geachte heer Mulder, Beste Theo,

Met aandacht heeft de Dorpsraad van Spaarndam de plannen bestudeerd betreffende de renovatie van de Kerklaan en de aanleg van een parkeerterrein aldaar.

De Dorpsraad ondersteunt het plan van harte en vraagt het College dit met spoed uit te voeren.

Met name de oplossing van de parkeerproblematiek in ons dorp wordt nu mogelijk. Reeds vele decennia speelt dit probleem. De wegen en parkeer gelegenheid in het dorp zijn niet geschikt voor de hoeveelheid auto’s, die een parkeerplek vergen.

De afgelopen decennia heeft de Dorpsraad gepleit voor een oplossing van deze situatie.

Door de slechte staat van het Noordelijke deel van de Kerklaan en de beschikbaarheid van een subsidie van Stichting Leefbaarheid Schiphol enkele jaren geleden kwamen de plannen in een stroomversnelling. Het College besloot een budget vrij te maken voor deze twee deelprojecten, zodat de doorgang van het parkeerterrein niet afhankelijk was van de subsidie van SLS.

Na vele gesprekken, inloopavonden en zienswijzen van belanghebbenden is nu het voorlopige ontwerp tot stand gekomen.

Door omstandigheden is de oorspronkelijk bedoelde locatie van het parkeerterrein vervangen door een alternatief. Deze ligt wat verder weg, maar wordt door de geraadpleegde bewoners toch acceptabel beschouwd.

Dit parkeerterrein maakt het mogelijk om het andere knelpunt in het dorp aan te pakken. Dat betreft het autoluw maken van de Westkolk.

Dit pleintje raakt steeds voller met geparkeerde auto’s, wat leidde tot onbereikbaarheid van hulpdiensten bij calamiteiten. Ook de vele evenementen op de Kolk verhoogde de parkeeroverlast in dit deel van het dorp.

De Dorpsraad heeft er bij de Gemeente op aangedrongen om de Kolk autoluw te maken, zodra de nieuwe parkeervoorzieningen bij  de Kerklaan gereed zijn. Ter ondersteuning van dit initiatief heeft zij het bureau BVN opdracht gegeven om een en ander nader uit te werken.

De Dorpsraad is zich ervan bewust dat sommige bewoners de plannen afkeuren. Echter ter wille van het welslagen van de plannen vraagt zij de gemeente om, na de vele inloop en inspraak mogelijkheden, in deze fase geen nieuwe substantiële wijzigingen meer in overweging te nemen. Wij vrezen dat anders de uitvoering zal vertragen of zelfs komt te vervallen. Dat zou voor het dorp een enorme teleurstelling zijn na vele decennia van  inspanningen.

Wel verzoekt de Dorpsraad de gemeente bij de uitwerking van het definitieve ontwerp de volgende punten mee te nemen. Deze zijn eerder opgebracht door ons en besproken met het team van de gemeente:

1)      Zoveel mogelijk het bestaande groen (bomen, struiken en tuintjes) in tact te laten. Indien dat niet mogelijk blijkt de verwijderde flora vervangen met nieuwe aanplantingen.

2)      Het parkeerterrein voorzien van enkele oplaadpunten voor elektrische  auto’s.

3)      Ter verhoging van de veiligheidsbeleving het parkeerterrein voorzien van verlichting (led verlichting met een milieu vriendelijk spectrum).

4)      Geen verwijzing aan de rand van het dorp naar het parkeerterrein; dat zou het toeristische verkeer doen groeien. Behalve enkele ondernemers wenst het dorp juist een afname van het toerisme.   

5)      Het parkeerterrein zoveel mogelijk richting teen van de Boezemkade uitleggen; daarmee wordt de capaciteit van het terrein met ca 10% uitgebreid.

Tenslotte bedankt de Dorpsraad het team van de gemeente, die dit plan tot dusverre heeft begeleid.

Vriendelijke groet,

Rik Stapel

Dorpsraad Spaarndam

Verkiezingen!

Bekendmaking: Het is weer zover, we gaan weer verkiezingen houden voor de Dorpsraad.

Het was lang niet mogelijk om voldoende kandidaten voor verkiezingen te vinden, waardoor als er iemand zich aanmeldde, deze automatisch lid werd van de Dorpsraad. Inmiddels is de Dorpsraad weer gezond en wel en willen er graag weer meerdere mensen zich kandidaat stellen.

Bij voldoende kandidaten zal  de Dorpsraad Spaarndam op 29 november 2019 verkiezingen houden. Er is één vacature beschikbaar.

Meld je vanaf nu aan bij de Dorpsraad! Iedereen kan zich kandidaat stellen tot 1 november 2019. In het kiesreglement hieronder staat hoe je dit kunt doen.

Zie voor meer informatie het Dorpsorgaan.

Kiesreglement

Kiezen van kandidaten

Kiesgerechtigde Spaarndammers zijn alle ingezetenen van het dorp Spaarndam die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en staan ingeschreven in het bevolkingsregister van één der gemeenten waartoe een deel van het dorp Spaarndam behoort. In het verleden hebben beide gemeenten altijd stembiljetten bij iedere kiesgerechtigde Spaarndammer bezorgd. We zijn nog in gesprek met Haarlemmermeer om deze traditie voort te zetten, en hebben er alle vertrouwen dat dit ook nu weer zo zal gebeuren.

Kandidaten

Kandidaten voor de Dorpsraad kunnen zich op twee manieren kandidaat stellen:

 1. Het bestuur van de Dorpsraad Spaarndam draagt je voor.
 2. Op schriftelijke voordracht van tenminste tien kiesgerechtigde Spaarndammers.
  • Een dergelijke voordracht lever je in bij/ mail je naar het bestuur van de Dorpsraad.
  • We willen graag zeker weten dat je de vacature ook echt gaat vervullen als je gekozen wordt. Daarom vragen we je om een verklaring mee te sturen waaruit blijkt dat je een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Uiteraard dienen kandidaten de statuten van de Dorpsraad te onderschrijven.

Herstel van de Spaarndammerdijk: denk mee en praat mee

Gemeente Haarlemmermeer wil graag van iedereen weten hoe ze het beste met de Spaarndammerdijk om kunnen gaan. De Dorpsraad neemt in ieder geval deel aan de begeleidingsgroep, maar het zou mooi zijn als er meer mensen willen bijdragen aan dit initiatief. Hieronder de oproep van de gemeente:

De gemeente Haarlemmermeer wil dat de Spaarndammerdijk weer veilig wordt voor iedereen die er loopt, fietst of rijdt. Het is ook van belang om het karakter van de dijk te behouden. Daarom is het niet de bedoeling dat al het verkeer de dijk gebruikt, maar alleen het noodzakelijke verkeer.

Maar wie zijn die noodzakelijke gebruikers? Welk verkeer gaat er straks wel op de dijk? Hoe moet de weg eruitzien? Hoe zorgen we voor een goede weg zonder dat die meer verkeer aantrekt? Moeten er aparte fietsstroken komen? Hier wil de gemeente het graag over hebben. Niet alleen met de dorpsraden, ondernemersvereniging en andere organisaties in het gebied, maar ook met de inwoners van Spaarndam en andere bewoners in de omgeving van de dijk. Hiervoor richt de gemeente een begeleidingsgroep op. Deze groep komt komend jaar een paar keer per jaar bij elkaar om de ideeën en mogelijkheden voor de dijk te bespreken. Het doel: straks een weg te hebben die voldoet aan de eisen en wensen voor tenminste de komende 15 jaar.

Meedoen met deze begeleidingsgroep en dus meepraten over de Spaarndammerdijk? Meld je aan bij de gemeente. Stuur een mail aan GenR@Haarlemmermeer.nl met daarin:

Naam, contactgegevens, leeftijdscategorie (a. tot 30 jaar, b. 30 tot 50 jaar c. ouder dan 50 jaar) en een korte motivatie voor deelname aan de begeleidingsgroep.

Aanmelden per post kan ook. Stuur dan de gevraagde informatie naar antwoordnummer 57, 2130 VB Hoofddorp o.v.v. Spaarndammerdijk (geen postzegel nodig).

Aanmelden kan tot 30 september 2019. Begin oktober neemt de gemeente contact op.

Verslag openbare Dorpsraadvergadering 28 maart 2019

Het was een roerige vergadering, we hebben er dan ook langer dan gebruikelijk over gedaan om er een goed verslag van te maken. Het verslag is hier te downloaden, samen met de presentatie van Gerard Jägers over de huidige status met Schiphol.

Ice planet verkeer – gestelde vragen van de Dorpsraad over de plannen

Zoals de Dorpsraad al vaker heeft aangekondigd is er een plan om bij Zijkanaal C een nieuw park met ijsbaan aan te leggen. De Dorpsraad maakt zich los van onder andere de schade aan de natuur ook zorgen over de gevolgen voor het verkeer. Daarom hebben we een aantal vragen gesteld aan het college van B&W van Haarlemmermeer over deze gevolgen.

26 maart – openbare dorpsraadvergadering in het Dorpscentrum

Aankomende dinsdag 26 maart is er weer openbare dorpsraadvergadering in het dorpscentrum.

De vergadering start zoals gebruikelijk om 20:00 en is rond 22:00 afgelopen.

De onderwerpen:

 • Opening
 • SLS-gelden
 • Schiphol
 • Draagvlakonderzoek grenscorrectie
 • Verkeer
  • Ice-planet/ Wheeler-planet
  • Dijk naar Halfweg
  • De kolk/ Kerklaan (parkeren)
  • Dijk oude dorp
  • Ontsluiting SpaarneBuiten
 • Thea de Roos – Spaarndam en het water
 • Rondvraag

Inventarisatie draagvlak voor draagvlakonderzoek bij Provinciale Staten

Zoals vermeld in het laatste Dorpsorgaan heeft de Dorpsraad bij de Provinciale Staten gevraagd hoe zij staan tegenover het draagvlakonderzoek dat hen is opgedragen door de Tweede Kamer. Het is kort dag geweest, de opdrachtbrief van de minister is nog maar net binnen. Zie onderstaand het resultaat.

De vraag die is gesteld aan fracties Provinciale Staten van Noord-Holland:

Zet uw fractie zich in om het draagvlakonderzoek over een grenscorrectie voor Spaarndam te combineren met de Europese verkiezingen van 23 mei aanstaande?

Fractie: Antwoord Ja/ Nee ?
Groen Links Ja zeker
PvdD Ja zeker
D66 ?
VVD ?
CDA ja
PvdA Ja, in goed overleg
PVV Ja
SP Ja
Ouderenpartij Noord-Holland Ja
Christenunie Goed idee
Ouderenpartij/50-Plus Zeker wel

 

De Dorpsraad blijft de situatie met de afgesloten Spaarndammerdijk volgen

We blijven de situatie met de afgesloten Spaarndammerdijk nauwgezet volgen. Hieronder de e-mail die Rik Stapel namens de Dorpsraad naar de gemeente Haarlemmermeer heeft gestuurd waarin we aandacht voor de situatie vragen.

Van: Rik Stapel [mailto:rik.stapel@dorpsraadspaarndam.nl]
Verzonden: zondag 3 maart 2019 09:12
Aan: ‘Marjolein Steffens
Onderwerp: Spaarndammerdijk

Beste mevrouw Steffens,

Vorige week las ik in het Haarlems Dagblad een artikel over de afgesloten Spaarndammerdijk, waarin u geciteerd werd.

Vorig jaar juni werd deze dijk afgesloten, om reparaties aan het wegdek uit te kunnen voeren. Navraag door ons leerde dat de dijk te onveilig was bevonden en dat deze na de reparatie afgesloten zou blijven.

Een veiligheidsrapport was niet beschikbaar. In een gesprek met uw voorganger bleek dat de onderhoudskosten van de dijk als problematisch werden beschouwd.

Vervolgens kwam er een hoorzitting voor betrokkenen, waar aangekondigd werd dat drie werkgroepen in het leven geroepen zouden worden om de toekomst van deze dijk te bespreken. De onderwerpen waren: ontheffingsbeleid, handhaving beleid en historische context.

Omdat de Spaarndammerdijk een belangrijke ontsluiting is van ons dorp gaf de Dorpsraad zich voor deze werkgroepen op. In januari zou gestart worden, maar dat is nog niet gebeurd.

De dijk was afgesloten, zonder dat hier een verkeersbesluit genomen was. De termijnen voor tijdelijke afsluitingen zijn inmiddels verstreken.

De Dorpsraad heeft afgelopen jaar bij herhaling haar standpunten over dit dossier gedeeld met de gemeente en die luiden als volgt.

 • Ontmoediging van toeristisch en sluipverkeer op de dijk wordt door ons ondersteund. Gelet op de komst van outlet centre Sugar City is onze verwachting dat de toeristenstroom naar het westen zal toenemen.
 • De dijk is een belangrijke ontsluitingsroute van Spaarndam. Twee andere routes (door Penningsveer en door het oude dorp) kampen met overlast, congestie en onveiligheid. De derde route langs Zijkanaal C heeft voldoende capaciteit, maar voert in de verkeerde richting voor verkeer naar de A 9 en Haarlem. De Spaarndammerdijk wordt expliciet genoemd als ontsluitingsweg in het bestemmingsplan van SpaarneBuiten en in het arrest van de RvS hierover.
 • De Spaarndammerdijk is historisch van groot belang. De dijk is vele malen bezweken tijdens stormen maar telkens werden middelen gevonden om het onderhoud en herstel weer ter hand te nemen. Zelfs Paus Pius X en Karel V hebben zich persoonlijk sterk gemaakt om de Spaarndammerdijk te onderhouden en te versterken.

In het krantenartikel staat dat de dijk ernstig is beschadigd.  De dijk bestaat uit een kleilichaam, dat ter plaatse uit de kwelders gedolven is. Zoals bekend gedragen kleidijken zich plastisch onder dynamische belastingen. Het consolidatieproces van het dijklichaam en haar ondergrond is nog niet tot stilstand gekomen. Met name zware landbouwvoertuigen veroorzaken ongelijke zettingen. De verharding kan deze verschillen niet volgen en verbrokkelt en scheurt. Deze situatie bestaat al ruim 50 jaar, sinds het in gebruik komen van ongeveerde zware landbouwvoertuigen.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Dijkkring 14 (waar de Spaarndammerdijk deel vanuit maakt) afgewaardeerd van primaire waterkering tot regionale kering. Zij heeft echter in haar antwoord op de zienswijze van de Dorpsraad, gesteld dat het huidige profiel van de dijk intact moet blijven. Herprofilering of gedeeltelijk afgraven van de dijk is dus niet mogelijk.

De dijk blijft smal en in beweging.

Wij vragen de gemeente om de dijk zodanig te onderhouden, dat lokaal verkeer mogelijk blijft. Hieronder verstaan wij dat bewoners van Spaarndam en omliggende dorpen (Spaarnwoude, Vinkebrug, Haarlemmerliede, Penningsveer) gebruik mogen blijven maken van deze dijk.

Wij vragen een snelheidsbeperking voor zware ongeveerde voertuigen.

Tenslotte vragen wij u om de dijk regelmatig te repareren, zoals de afgelopen decennia eveneens gebeurde. Indien grote gaten of verzakkingen ontstaan, worden de trillingen in de dijk navenant groter, met versnelde schade als gevolg.

Vriendelijke groet,

Ir. Rik Stapel

Dorpsraad Spaarndam