Kandidaat voor de Dorpsraad Paul Boom wil zich even voorstellen

In 1990 ben ik Spaarndam komen wonen omdat ik als cardioloog in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk ging werken. In Spaarndam hebben wij eerst gedurende 12 jaar in de Van Meeuwenstraat gewoond en daarna vanaf 2002 op het Talesiuspark. Mijn beide dochters ( geboren in 1987 en 1990) zijn dan ook in Spaarndam opgegroeid en hebben allebei op de Spaarneschool gezeten.

Mijn vrouw is in die periode nog een van de oprichters van de SKOS geweest. In de tussenliggende periode heb ik weinig tijd aan Spaarndamse zaken kunnen besteden vanwege het hoge aantal ziekenhuisuren. Maar sinds ik gepensioneerd ben is die situatie geheel gewijzigd. Nu de gemeentelijke herindeling uitgevoerd gaat worden en Spaarndam onder twee gemeentes blijft vallen zou de Spaarndamse stem kunnen gaan verwateren omdat die moet gaan opboksen tegen grotere woonkernen.

De Dorpsraad is de enige partij die, los van de gemeentes en politiek, de stem van de Spaarndammer kan weergeven. Juist die eenheid, ruim over de gemeentegrens heen, zal van groot belang zijn.

Ik wil mij daar gaarne voor inzetten, ter vervanging van René van Lieshout.

Paul Boom.

Debat in de Eerste Kamer

Op 9 en 10 juli jl. heeft het plenaire debat plaatsgevonden in de Eerste Kamer over 12 bestuurlijke fusies van 38 gemeenten.

Gelukkig was er plek op de kleine publieke tribune om erbij te kunnen zijn.

Het debat ging vooral over de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer, maar er werden ook stevige vragen gesteld over de grenscorrectie voor Spaarndam, zowel in de aanloop naar het debat (twee vragenrondes) als tijdens het debat.

Zowel de coalitiepartijen als diverse oppositiepartijen hebben de Minister gevraagd hoe zij de ‘motie over Spaarndam’ zal gaan uitvoeren en of ze wil bewaken dat deze naar behoren zal worden uitgevoerd.

De Minister heeft toegezegd dat ze na de bestuurlijke fusie, dus na 1 januari 2019 in gesprek gaat met de betrokkenen en dat ze er voor zal zorgen dat het draagvlakonderzoek netjes gebeurt.

Diverse leden van de Eerste Kamer hebben vervolgens uitgesproken dat zij erop vertrouwen dat de Minister dat zal doen.

Dit betekent dat de motie ondersteuning heeft gekregen van de Eerste Kamer en dat de Minister en de provincie zich er niet op nonchalante wijze van af kunnen maken. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor een degelijk draagvlakonderzoek onder de inwoners van Spaarndam.

Meer weten? Zie voor het debat en de motie de sites van de Eerste en de Tweede Kamer.

Openbare dorpsraadvergadering 26 april 20:00

Beste Spaarndammers,

Er is weer een openbare dorpsraadvergadering, op 26 april om 20.00 in het Dorpscentrum bespreken we het volgende:

De onderwerpen:

  • Hoe zit het nu met de bestuurlijke fusie en wat doet de Dorpsraad?
  • Wat verandert er in het Recreatieschap Spaarnwoude en wat betekent dat voor de Groene Buffer?
  • Stand van zaken Schiphol
  • Hartje Spaarndam
  • Stand van Zaken Werkgroep Verkeer
  • Dijk van een Dorp

Jouw mening telt. Kom dus naar de vergadering.

Dorpsraadvergadering 26 april 2018

Hartje van Spaarndam – update maart 2018

Het bestuur van de Stichting Leefbaarheid Schiphol (SLS) heeft laten weten dat het oude plan voor Hartje Spaarndam geen subsidie kon krijgen, omdat het te ingewikkeld was en te veel leek op een eerder plan voor Halfweg-Zwanenburg dat destijds veel commotie opriep. Ook de fasering van het oude plan was onvoldoende doordacht. Zie hierover het vorige Dorpsorgaan.

Na overleg met de SLS en direct betrokkenen werd het oude plan vervangen door een nieuw plan. Dat hield in dat het Dorpscentrum en sportverenigingen ieder een eigen deelplan maakten, waarbij het Dorpscentrum en de sportverenigingen elk de helft van de subsidie (maximaal 1.5 M€) krijgen. De sporthal en  horeca voorzieningen blijven bij het dorpscentrum, dat niet zal worden gesloopt. De sportverenigingen krijgen de gelegenheid om gezamenlijke voorzieningen op te zetten. Dit biedt een kans voor verdere samenwerking tussen de sportverenigingen onderling.

Hoewel de nieuwe plannen nog niet erg ver waren uitgewerkt, was de nieuwe opzet voor het bestuur van SLS voldoende om ons dorp toch in aanmerking te laten komen voor een substantiële bijdrage. Hetzelfde gold voor 3 andere plaatsen rond Schiphol die allen geld ontvangen om hun dorpshuizen op te knappen. De overige 25 plaatsen, waaronder gebieden met grote overlast, kregen niks.

Vervolgens zijn het Dorpscentrum en de sportverenigingen aan het werk gegaan om de plannen verder uit te werken. De uitwerking wordt begeleid door de kundige ambtenaren van de gemeente Haarlemmermeer.

Aan de gemeenten H&S en Haarlem heeft de dorpsraad gevraagd om met een eigen bijdrage zorg te dragen voor de vereiste cofinanciering. De gesprekken hierover zijn gaande, maar de verwachting is dat met name Haarlemmerliede ca.  ruimhartig zal bijdragen. Dat zou een gedenkwaardig afscheidscadeau zijn van de gemeente aan haar bevolking in Spaarndam.

 

Bestuurlijke herindeling – stand van zaken in maart 2018

Tweede Kamer aan zet

Zoals u ongetwijfeld weet is de Dorpsraad uitgenodigd op een hoorzitting van de Tweede Kamer in Den Haag. Wij hebben daar wederom gepleit voor een grenscorrectie voor Spaarndam ten faveure van Haarlem. We hebben daarbij opnieuw verwezen naar de beide debatavonden en de peiling in Spaarndam.

Voor ons is en blijft er maar één Spaarndam. De opheffing van de gemeente Haarlemmerliede ca. biedt een kans ons dorp bestuurlijk te herenigen en onder te brengen bij de gemeente waarvan wij de voorzieningen gebruiken. Wat zou het mooi zijn als wij straks allemaal op het zelfde gemeentebestuur mogen stemmen. Het is nu aan de Tweede Kamer om hierover een besluit te nemen. En dat is belangrijk omdat de Tweede Kamer hier met meer afstand naar kan kijken.

Dorpsgenoten uiten hun mening over de kwestie

Er zijn voor- en tegenstanders van een samengevoegd Spaarndam. Hieronder een ingezonden brief van een bewoner die het standpunt van de Dorpsraad hierin ondersteunt. Overigens krijgen we ook met enige regelmaat reacties van mensen die Spaarndam als dubbeldorp prettiger vinden. Binnenkort weten we het naar verwachting definitief.

Belasting per gemeente

Over de gemeentelijke belasting gaan veel spookverhalen rond, maar hoe zit het nu echt?

De Dorpsraad heeft de gemeentelijke belastingtarieven voor 2018 op een rij gezet, oordeelt u zelf:

OZB eigenaren woning
Haarlemmerliede ca. Haarlem Haarlemmermeer
0,1316% 0,09888% 0,10116%
Afvalheffing meerpersoonshuishouden
Haarlemmerliede ca. Haarlem Haarlemmermeer
€354,- €324,48 €312,-
Rioolheffing
Haarlemmerliede ca. Haarlem Haarlemmermeer
€222,- per perceel €148,80 €127,09
Hondenbelasting 1e hond
Haarlemmerliede ca. Haarlem Haarlemmermeer
€89,- €90,- €79,50
Toeristenbelasting
Haarlemmerliede ca. Haarlem Haarlemmermeer
€1,14 per nacht €3,25 per nacht 6,05% van verblijfsvergoeding
Ontwikkeling van de schuldenlast
Ontwikkeling schulden Haarlem Haarlemmermeer
2018 €486 mln €599 mln
2020 €477 mln €643 mln

Uitleg en update van de werkgroep Verkeer bij de belangrijke verkeerthema’s in Spaarndam

Afgelopen maanden heeft de werkgroep verkeer hard gewerkt aan enkele knellende dossiers.

Dat gebeurt in nauw overleg met bewoners, direct betrokkenen en de verschillende overheden.

De dijk

De verkeerssituatie op de dijk is misschien wel het meestbesproken onderwerp van de Dorpsraad, in ieder geval van de werkgroep Verkeer. Het leeft bij iedereen, iedereen heeft er mee te maken en iedereen heeft er dan ook een mening over. Er gebeurt dan ook veel, te veel voor dit korte bericht. Bekijk de losse pagina over dit onderwerp of download de pdf:  Dorpsraad Spaarndam – Werkgroep Verkeer – Overzicht Dijk maart 2018.

Verkeersmaatregelen in het oostelijke deel van het dorp

Met H&S en haar ambtenaren uit Haarlemmermeer zijn nadere afspraken gemaakt over een reeks verkeersmaatregelen in het oostelijke deel van het dorp. De dorpsraad verzocht om deze maatregelen naar voren in de tijd te trekken en niet te wachten tot de laatste bouwactiviteiten zijn afgerond. Wij hebben de toezegging gekregen dat de uitvoering van de plannen zo snel mogelijk zal geschieden. Wat dat betekent is, gelet op het nog niet uitgevoerde besluit uit 2013, is vooralsnog onduidelijk. Aan de gemeenteraad is gevraagd om haar invloed hierop aan te wenden. Wij zijn in afwachting op haar reactie.  De maatregelen houden onder andere in de herinrichting van de kruising Zijkanaal C met de Spaarndammer Dijk, herinrichting van de kruispunten in de Spaarndammerdijk, inclusief een fietsverbinding met SpaarneBuiten en kruising Ringweg/ Zijkanaal C.

Parkeren aan de Kerklaan

Haarlem heeft vorderingen gemaakt met het parkeerterreintje  langs de Kerklaan. Zoals het er nu uitziet schuift het op in Zuidoostelijke richting, nabij de school. Met name de veiligheid van schoolkinderen bij de uitrit krijgt nadere aandacht.

 

Dorpsraad Spaarndam over één Spaarndam bij de Tweede Kamercommissie voor BiZa

We hebben weer nieuws over de gemeentelijke herindeling van Spaarndam. De Dorpsraad Spaarndam heeft afgelopen woensdag (31 januari) bij de vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken een pleidooi gehouden om Spaarndam één dorp te maken. Dit naar aanleiding van het fusieproces tussen haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Jolijt de Jongh: “Ik had drie minuten om te vertellen, en er waren zeven minuten voor vragen van commissieleden. De 7 minuten zijn volledig op-bevraagd. Ik merkte daaruit oprechte interesse.”

We hebben zoals bekend benadrukt dat we ook voor de fusie met Haarlemmermeer zijn en de tijdslijnen niet in gevaar willen brengen. Dat is in onze mening ook niet nodig. Al met al een mooi resultaat van alle inspanningen van de werkgroep Gemeentelijke herindeling om de Tweede Kamer warm te krijgen voor het idee.

Nu is het afwachten of de Tweede Kamer het pleidooi van de Dorpsraad Spaarndam ter harte neemt en in meerderheid voor de grenscorrectie zal stemmen.

Nuancering artikel Haarlems Dagblad

In het Haarlems Dagblad van zaterdag 21 mei staat op de voorpagina de pittige kop “Spaarndam wil naar Haarlem”. Dit naar aanleiding van onze brief aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

De kop en de eerste zin in het artikel in het Haarlems Dagblad kloppen niet. De Dorpsraad heeft nog geen standpunt ingenomen. Wij willen eerst de mening van de bewoners horen. Daarom organiseren we donderdag 26 mei een debatavond en daarna een peiling.

In de krant is het veel sterker gebracht dan in de brief hieronder. In de brief wordt nog geen keuze voor Haarlem gemaakt. Er wordt alleen bepleit dat Haarlem in de afweging een rol moet blijven spelen en niet al moet worden afgeschreven, zoals de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft gedaan. Journalisten maken daar hun eigen verhaal van.

Lees “Nuancering artikel Haarlems Dagblad” verder