De Dorpsraad blijft de situatie met de afgesloten Spaarndammerdijk volgen

We blijven de situatie met de afgesloten Spaarndammerdijk nauwgezet volgen. Hieronder de e-mail die Rik Stapel namens de Dorpsraad naar de gemeente Haarlemmermeer heeft gestuurd waarin we aandacht voor de situatie vragen.

Van: Rik Stapel [mailto:rik.stapel@dorpsraadspaarndam.nl] Verzonden: zondag 3 maart 2019 09:12
Aan: ‘Marjolein Steffens
Onderwerp: Spaarndammerdijk

Beste mevrouw Steffens,

Vorige week las ik in het Haarlems Dagblad een artikel over de afgesloten Spaarndammerdijk, waarin u geciteerd werd.

Vorig jaar juni werd deze dijk afgesloten, om reparaties aan het wegdek uit te kunnen voeren. Navraag door ons leerde dat de dijk te onveilig was bevonden en dat deze na de reparatie afgesloten zou blijven.

Een veiligheidsrapport was niet beschikbaar. In een gesprek met uw voorganger bleek dat de onderhoudskosten van de dijk als problematisch werden beschouwd.

Vervolgens kwam er een hoorzitting voor betrokkenen, waar aangekondigd werd dat drie werkgroepen in het leven geroepen zouden worden om de toekomst van deze dijk te bespreken. De onderwerpen waren: ontheffingsbeleid, handhaving beleid en historische context.

Omdat de Spaarndammerdijk een belangrijke ontsluiting is van ons dorp gaf de Dorpsraad zich voor deze werkgroepen op. In januari zou gestart worden, maar dat is nog niet gebeurd.

De dijk was afgesloten, zonder dat hier een verkeersbesluit genomen was. De termijnen voor tijdelijke afsluitingen zijn inmiddels verstreken.

De Dorpsraad heeft afgelopen jaar bij herhaling haar standpunten over dit dossier gedeeld met de gemeente en die luiden als volgt.

  • Ontmoediging van toeristisch en sluipverkeer op de dijk wordt door ons ondersteund. Gelet op de komst van outlet centre Sugar City is onze verwachting dat de toeristenstroom naar het westen zal toenemen.
  • De dijk is een belangrijke ontsluitingsroute van Spaarndam. Twee andere routes (door Penningsveer en door het oude dorp) kampen met overlast, congestie en onveiligheid. De derde route langs Zijkanaal C heeft voldoende capaciteit, maar voert in de verkeerde richting voor verkeer naar de A 9 en Haarlem. De Spaarndammerdijk wordt expliciet genoemd als ontsluitingsweg in het bestemmingsplan van SpaarneBuiten en in het arrest van de RvS hierover.
  • De Spaarndammerdijk is historisch van groot belang. De dijk is vele malen bezweken tijdens stormen maar telkens werden middelen gevonden om het onderhoud en herstel weer ter hand te nemen. Zelfs Paus Pius X en Karel V hebben zich persoonlijk sterk gemaakt om de Spaarndammerdijk te onderhouden en te versterken.

In het krantenartikel staat dat de dijk ernstig is beschadigd.  De dijk bestaat uit een kleilichaam, dat ter plaatse uit de kwelders gedolven is. Zoals bekend gedragen kleidijken zich plastisch onder dynamische belastingen. Het consolidatieproces van het dijklichaam en haar ondergrond is nog niet tot stilstand gekomen. Met name zware landbouwvoertuigen veroorzaken ongelijke zettingen. De verharding kan deze verschillen niet volgen en verbrokkelt en scheurt. Deze situatie bestaat al ruim 50 jaar, sinds het in gebruik komen van ongeveerde zware landbouwvoertuigen.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Dijkkring 14 (waar de Spaarndammerdijk deel vanuit maakt) afgewaardeerd van primaire waterkering tot regionale kering. Zij heeft echter in haar antwoord op de zienswijze van de Dorpsraad, gesteld dat het huidige profiel van de dijk intact moet blijven. Herprofilering of gedeeltelijk afgraven van de dijk is dus niet mogelijk.

De dijk blijft smal en in beweging.

Wij vragen de gemeente om de dijk zodanig te onderhouden, dat lokaal verkeer mogelijk blijft. Hieronder verstaan wij dat bewoners van Spaarndam en omliggende dorpen (Spaarnwoude, Vinkebrug, Haarlemmerliede, Penningsveer) gebruik mogen blijven maken van deze dijk.

Wij vragen een snelheidsbeperking voor zware ongeveerde voertuigen.

Tenslotte vragen wij u om de dijk regelmatig te repareren, zoals de afgelopen decennia eveneens gebeurde. Indien grote gaten of verzakkingen ontstaan, worden de trillingen in de dijk navenant groter, met versnelde schade als gevolg.

Vriendelijke groet,

Ir. Rik Stapel

Dorpsraad Spaarndam