Herstel van de Spaarndammerdijk: denk mee en praat mee

Gemeente Haarlemmermeer wil graag van iedereen weten hoe ze het beste met de Spaarndammerdijk om kunnen gaan. De Dorpsraad neemt in ieder geval deel aan de begeleidingsgroep, maar het zou mooi zijn als er meer mensen willen bijdragen aan dit initiatief. Hieronder de oproep van de gemeente:

De gemeente Haarlemmermeer wil dat de Spaarndammerdijk weer veilig wordt voor iedereen die er loopt, fietst of rijdt. Het is ook van belang om het karakter van de dijk te behouden. Daarom is het niet de bedoeling dat al het verkeer de dijk gebruikt, maar alleen het noodzakelijke verkeer.

Maar wie zijn die noodzakelijke gebruikers? Welk verkeer gaat er straks wel op de dijk? Hoe moet de weg eruitzien? Hoe zorgen we voor een goede weg zonder dat die meer verkeer aantrekt? Moeten er aparte fietsstroken komen? Hier wil de gemeente het graag over hebben. Niet alleen met de dorpsraden, ondernemersvereniging en andere organisaties in het gebied, maar ook met de inwoners van Spaarndam en andere bewoners in de omgeving van de dijk. Hiervoor richt de gemeente een begeleidingsgroep op. Deze groep komt komend jaar een paar keer per jaar bij elkaar om de ideeën en mogelijkheden voor de dijk te bespreken. Het doel: straks een weg te hebben die voldoet aan de eisen en wensen voor tenminste de komende 15 jaar.

Meedoen met deze begeleidingsgroep en dus meepraten over de Spaarndammerdijk? Meld je aan bij de gemeente. Stuur een mail aan GenR@Haarlemmermeer.nl met daarin:

Naam, contactgegevens, leeftijdscategorie (a. tot 30 jaar, b. 30 tot 50 jaar c. ouder dan 50 jaar) en een korte motivatie voor deelname aan de begeleidingsgroep.

Aanmelden per post kan ook. Stuur dan de gevraagde informatie naar antwoordnummer 57, 2130 VB Hoofddorp o.v.v. Spaarndammerdijk (geen postzegel nodig).

Aanmelden kan tot 30 september 2019. Begin oktober neemt de gemeente contact op.

Ice planet verkeer – gestelde vragen van de Dorpsraad over de plannen

Zoals de Dorpsraad al vaker heeft aangekondigd is er een plan om bij Zijkanaal C een nieuw park met ijsbaan aan te leggen. De Dorpsraad maakt zich los van onder andere de schade aan de natuur ook zorgen over de gevolgen voor het verkeer. Daarom hebben we een aantal vragen gesteld aan het college van B&W van Haarlemmermeer over deze gevolgen.

De Dorpsraad blijft de situatie met de afgesloten Spaarndammerdijk volgen

We blijven de situatie met de afgesloten Spaarndammerdijk nauwgezet volgen. Hieronder de e-mail die Rik Stapel namens de Dorpsraad naar de gemeente Haarlemmermeer heeft gestuurd waarin we aandacht voor de situatie vragen.

Van: Rik Stapel [mailto:rik.stapel@dorpsraadspaarndam.nl]
Verzonden: zondag 3 maart 2019 09:12
Aan: ‘Marjolein Steffens
Onderwerp: Spaarndammerdijk

Beste mevrouw Steffens,

Vorige week las ik in het Haarlems Dagblad een artikel over de afgesloten Spaarndammerdijk, waarin u geciteerd werd.

Vorig jaar juni werd deze dijk afgesloten, om reparaties aan het wegdek uit te kunnen voeren. Navraag door ons leerde dat de dijk te onveilig was bevonden en dat deze na de reparatie afgesloten zou blijven.

Een veiligheidsrapport was niet beschikbaar. In een gesprek met uw voorganger bleek dat de onderhoudskosten van de dijk als problematisch werden beschouwd.

Vervolgens kwam er een hoorzitting voor betrokkenen, waar aangekondigd werd dat drie werkgroepen in het leven geroepen zouden worden om de toekomst van deze dijk te bespreken. De onderwerpen waren: ontheffingsbeleid, handhaving beleid en historische context.

Omdat de Spaarndammerdijk een belangrijke ontsluiting is van ons dorp gaf de Dorpsraad zich voor deze werkgroepen op. In januari zou gestart worden, maar dat is nog niet gebeurd.

De dijk was afgesloten, zonder dat hier een verkeersbesluit genomen was. De termijnen voor tijdelijke afsluitingen zijn inmiddels verstreken.

De Dorpsraad heeft afgelopen jaar bij herhaling haar standpunten over dit dossier gedeeld met de gemeente en die luiden als volgt.

  • Ontmoediging van toeristisch en sluipverkeer op de dijk wordt door ons ondersteund. Gelet op de komst van outlet centre Sugar City is onze verwachting dat de toeristenstroom naar het westen zal toenemen.
  • De dijk is een belangrijke ontsluitingsroute van Spaarndam. Twee andere routes (door Penningsveer en door het oude dorp) kampen met overlast, congestie en onveiligheid. De derde route langs Zijkanaal C heeft voldoende capaciteit, maar voert in de verkeerde richting voor verkeer naar de A 9 en Haarlem. De Spaarndammerdijk wordt expliciet genoemd als ontsluitingsweg in het bestemmingsplan van SpaarneBuiten en in het arrest van de RvS hierover.
  • De Spaarndammerdijk is historisch van groot belang. De dijk is vele malen bezweken tijdens stormen maar telkens werden middelen gevonden om het onderhoud en herstel weer ter hand te nemen. Zelfs Paus Pius X en Karel V hebben zich persoonlijk sterk gemaakt om de Spaarndammerdijk te onderhouden en te versterken.

In het krantenartikel staat dat de dijk ernstig is beschadigd.  De dijk bestaat uit een kleilichaam, dat ter plaatse uit de kwelders gedolven is. Zoals bekend gedragen kleidijken zich plastisch onder dynamische belastingen. Het consolidatieproces van het dijklichaam en haar ondergrond is nog niet tot stilstand gekomen. Met name zware landbouwvoertuigen veroorzaken ongelijke zettingen. De verharding kan deze verschillen niet volgen en verbrokkelt en scheurt. Deze situatie bestaat al ruim 50 jaar, sinds het in gebruik komen van ongeveerde zware landbouwvoertuigen.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Dijkkring 14 (waar de Spaarndammerdijk deel vanuit maakt) afgewaardeerd van primaire waterkering tot regionale kering. Zij heeft echter in haar antwoord op de zienswijze van de Dorpsraad, gesteld dat het huidige profiel van de dijk intact moet blijven. Herprofilering of gedeeltelijk afgraven van de dijk is dus niet mogelijk.

De dijk blijft smal en in beweging.

Wij vragen de gemeente om de dijk zodanig te onderhouden, dat lokaal verkeer mogelijk blijft. Hieronder verstaan wij dat bewoners van Spaarndam en omliggende dorpen (Spaarnwoude, Vinkebrug, Haarlemmerliede, Penningsveer) gebruik mogen blijven maken van deze dijk.

Wij vragen een snelheidsbeperking voor zware ongeveerde voertuigen.

Tenslotte vragen wij u om de dijk regelmatig te repareren, zoals de afgelopen decennia eveneens gebeurde. Indien grote gaten of verzakkingen ontstaan, worden de trillingen in de dijk navenant groter, met versnelde schade als gevolg.

Vriendelijke groet,

Ir. Rik Stapel

Dorpsraad Spaarndam

Uitleg en update van de werkgroep Verkeer bij de belangrijke verkeerthema’s in Spaarndam

Afgelopen maanden heeft de werkgroep verkeer hard gewerkt aan enkele knellende dossiers.

Dat gebeurt in nauw overleg met bewoners, direct betrokkenen en de verschillende overheden.

De dijk

De verkeerssituatie op de dijk is misschien wel het meestbesproken onderwerp van de Dorpsraad, in ieder geval van de werkgroep Verkeer. Het leeft bij iedereen, iedereen heeft er mee te maken en iedereen heeft er dan ook een mening over. Er gebeurt dan ook veel, te veel voor dit korte bericht. Bekijk de losse pagina over dit onderwerp of download de pdf:  Dorpsraad Spaarndam – Werkgroep Verkeer – Overzicht Dijk maart 2018.

Verkeersmaatregelen in het oostelijke deel van het dorp

Met H&S en haar ambtenaren uit Haarlemmermeer zijn nadere afspraken gemaakt over een reeks verkeersmaatregelen in het oostelijke deel van het dorp. De dorpsraad verzocht om deze maatregelen naar voren in de tijd te trekken en niet te wachten tot de laatste bouwactiviteiten zijn afgerond. Wij hebben de toezegging gekregen dat de uitvoering van de plannen zo snel mogelijk zal geschieden. Wat dat betekent is, gelet op het nog niet uitgevoerde besluit uit 2013, is vooralsnog onduidelijk. Aan de gemeenteraad is gevraagd om haar invloed hierop aan te wenden. Wij zijn in afwachting op haar reactie.  De maatregelen houden onder andere in de herinrichting van de kruising Zijkanaal C met de Spaarndammer Dijk, herinrichting van de kruispunten in de Spaarndammerdijk, inclusief een fietsverbinding met SpaarneBuiten en kruising Ringweg/ Zijkanaal C.

Parkeren aan de Kerklaan

Haarlem heeft vorderingen gemaakt met het parkeerterreintje  langs de Kerklaan. Zoals het er nu uitziet schuift het op in Zuidoostelijke richting, nabij de school. Met name de veiligheid van schoolkinderen bij de uitrit krijgt nadere aandacht.

 

Renovatie Zijkanaal C weg.

De Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft de renovatie van de Zijkanaal C weg ter hand genomen. Alle kruisingen worden verhoogd uitgevoerd met snelheidsdrempels. De maximale snelheid wordt verlaagd van 80 tot 60 k/uur.
Wij vragen de dorpsbewoners zich te houden aan deze maximale snelheid en deze snelheid verder te verlagen bij de kruisingen.

Het fietspad is geheel vernieuwd en voorzien van een goede asfaltlaag. Wij vertrouwen erop dat deze maatregelen de verkeersveiligheid en het fietsplezier ten goede zullen komen.

De werkzaamheden duren nog tot en met 14 oktober. In die periode is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor bestemmingsverkeer blijft de weg vanaf noordzijde bereikbaar.

De werkgroep Verkeer.

zijkanaal-c-weg

Versmallingen op de dijk.

De geplande versmallingen op de dijk zijn aangebracht. Ze zijn bedoeld om alle verkeersdeelnemers op de dijk goed te laten samenwerken, ook voetgangers.
Er kunnen meningsverschillen zijn over de esthetische kanten; laten we het nu aanvaarden en ervaren.
De foto is van P. van den Klinkenberg.

Versmallingen 27-7-2016