Debat avond

De Dorpsraad Spaarndam nodigt u uit …

De Dorpsraad nodigt u uit met elkaar en met ons in debat te gaan over het onderwerp: ‘Spaarndam één dorp, ja of nee?’. De debatavond zal u meer informatie geven over de voors en tegens.

Deze vraag is actueel omdat de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude zich op gaat heffen en wil fuseren met Velsen, Haarlemmermeer of Amsterdam. Dat betekent dat Spaarndam niet één dorp kan worden.

De Dorpsraad denkt dat het gunstig is voor Spaarndam om één dorp te worden. Wij willen van ú weten wat u wilt: wel of niet één dorp.

Gespreksleider van deze avond is dhr. Lex Rietveld, die ervaring heeft in dorps-wijkraad-onderwerpen, c.q. Gemeenten.

In de week na de debatavond houden we een peiling onder de bewoners met dezelfde vraag: ‘Spaarndam één dorp, ja of nee?’ .

Met de uitkomst van de peiling kunnen wij als werkgroep Herindeling, c.q. Dorpsraad verdere stappen zetten om uw mening naar voren te brengen.

Laat uw stem horen

Uw mening telt

Spaarndam één dorp, ja of nee?

Zoals u weet heft de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude zich op en is op zoek naar een fusiepartner. De Raad heeft indertijd besloten als ongedeelde gemeente te fuseren. Op dit moment zijn er drie gemeenten waarmee zij zogenaamde ‘verdiepingsgesprekken’ voeren, te weten: Velsen, Haarlemmermeer en Amsterdam. Haarlem is met 1 stem verschil er buiten gevallen (5 voor Haarlem, 6 voor Amsterdam; Velsen en Haarlemmermeer kregen beiden alle stemmen).

MAAR …. misschien wilt u nog steeds dat Spaarndam één dorp wordt! Op een debatavond in november 2013 over de fusieplannen hebt u allen (ruim 100 aanwezigen) gekozen voor ‘Spaarndam één dorp’. In dat geval zal heel Spaarndam onder de gemeente Haarlem vallen. Hoewel .. Haarlem doet nu niet meer mee, maar er is een grote kans dat zij weer partij worden. Mogelijk met splitsing van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude, zodat Oost en West één dorp kunnen worden.

Als Dorpsraad willen we van u, de bewoners van Spaarndam Oost en West, weten wat uw voorkeur is voor de toekomst. Wij willen weten of er nog steeds draagvlak is voor ‘Spaarndam één dorp’. Dit in verband met verdere gesprekken met gemeenten en Provincie.

Hieronder zetten wij voor u op een rij de opvattingen van de genoemde gemeentes m.b.t. een aantal kernwaarden. Meer informatie (de zogenaamde positionpapers) vindt u op de website van de gemeente Haarlemmerliede.
http://gemeenteraad.haarlemmerliede.nl/Vergaderingen/Commissie-Raadsvoorbereiding-RVB/2016/10-maart/20:00

DE GROENE BUFFER:

 • Haarlemmermeer: Groene Buffer is van groot belang. Goede toegankelijkheid heeft prioriteit. Natuurwaarden samen met LTO. Geen uitbreiding havens in Houtrakgebied.
 • Velsen: zegt de Buffer belangrijk te vinden, maar staat ook positief tegenover uitbreiding evenementen in dit gebied. Wil naast extensieve recreatie ook intensieve recreatie.
 • Amsterdam: vindt de Groene Buffer belangrijk voor recreatie. Wil i.v.m. inkomsten recreatieschap liever tijdelijke exploitatie dan definitieve in de vorm van vakantiehuisjes. Houdt de mogelijkheid open uitbreiding haven in de Houtrakpolder.
 • Haarlem: de Groene Buffer is goud waard. Al 30 jaar verzet tegen alle bouwplannen die Groene Buffer aantasten. Dus geen uitbreiding van havens, geen nieuwbouw of intensieve recreatie in het gebied. Het groen, de natuur en het landschap zijn onvervangbaar. Druk op de woningmarkt in en om Haarlem en Amsterdam neemt toe. Haarlem realiseert bewust binnenstedelijke huizenbouw.

GEMEENSCHAPSZIN:

 • Haarlemmermeer: positieve kijk op dorps- en wijkraden. Korte lijnen met gemeente en gebiedsmanager. Subsidie voor dorpsraden en dorpshuizen. Wijkbudget voor bewonersinitiatieven. Vindt gemeenschapszin belangrijk voor de leefbaarheid.
 • Velsen: hier wordt wijkgericht gewerkt en maatwerk geleverd per wijk. Sommige buurthuizen worden geëxploiteerd door het welzijnswerk, anderen worden beheerd door vrijwilligers. In het sociale domein is er samenwerking opgezet met de IJmondpartners.
 • Amsterdam: bestuurscommissies hebben een faciliterende rol waar het gaat om lokale initiatieven en contact met de bewoners.
 • Haarlem: Haarlem onderschrijft het belang van het kunnen meebeslissen over voorzieningen en grote ontwikkelingen in de kern waarop men georiënteerd is. Stelt geld beschikbaar voor dorpsraad, dorpshuis en bewonersinitiatieven. Korte lijnen door gebiedsmanagers en meldpunt leefbaarheid. Het oostelijk deel van Spaarndam is al gericht op Haarlem. Haarlem kiest dan ook voor de natuurlijke oriëntatie.

VOORZIENINGEN EN LEEFBAARHEID:

 • Haarlemmermeer: investeren in voorzieningenniveau prioriteit. Dit wordt afgestemd op de behoeften van de kernen. Dorpshuizen spelen een belangrijke rol in het sociale domein. Bij dubbeldorpen is de relatie met ‘de overkant’ steeds belangrijker. Direct contact met Schiphol.
 • Velsen: heeft de ambitie om de sociale cohesie en de leefbaarheid te behouden en te versterken. Er zijn sociale wijkteams. Ondersteuning van het verenigingsleven. Detailhandelsvisie opgesteld samen met buurgemeenten Beverwijk en Heemskerk.
 • Amsterdam: het agenderen van lokale wensen en knelpunten gebeurt via de bestuurscommissies en gebiedsagenda’s. In samenwerking met de regio komen tot afspraken met de luchtvaartsector en het rijk over een acceptabel en werkzaam regime voor wonen en vliegen.
 • Haarlem wil leefbaarheid en voorzieningen optrekken naar Haarlems niveau. Haarlem heeft oog voor de Schiphol-problematiek, de N200-overlast. M.b.t. het sociale domein werkt Haarlem met welzijnscoaches die spreekuur gaan houden in Spaarndam. Maatwerk is hierdoor mogelijk. Ongedeeld Spaarndam van belang i.v.m. voorzieningen.

FINANCIËN:

 • Haarlemmermeer: de gemeentelijke belastingen blijven op een betaalbaar niveau. Ze liggen lager dan die van Haarlemmerliede en ook dan die van Haarlem en Velsen. Amsterdam ligt lager. Taakstellende heroriëntatie op de programma’s zijn de komende jaren nodig.
 • Velsen: in Velsen betaalt u minder gemeentelijke belastingen dan in Haarlemmerliede. Er is een solide financiële huishouding met een positieve begrotingsruimte en een weerstandsvermogen dat als ‘ruim voldoende’ wordt gekwalificeerd.
 • Amsterdam: de gemeentelijke belastingen zijn van alle partners het laagste.
 • Haarlem: de op één na laagste gemeentelijke belastingen. Haarlem heeft afgelopen jaren veel geïnvesteerd. Nu afbetalen. Brengen schuldenlast terug. Toch ieder jaar 26,5 miljoen voor nieuwe investeringen. Schuldenlast leidt niet tot hogere woonlasten.

Het is goed te weten dat dhr. Remkes, Commissaris van de Koning van de Provincie, de gemeente Velsen stimuleert te gaan fuseren met Beverwijk en Heemskerk.

U kunt uw keus op papier maken of via de website vanaf 27 mei tot en met zaterdag 4 juni 16.00 uur.

De Dorpsraad.