Nuancering artikel Haarlems Dagblad

In het Haarlems Dagblad van zaterdag 21 mei staat op de voorpagina de pittige kop “Spaarndam wil naar Haarlem”. Dit naar aanleiding van onze brief aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

De kop en de eerste zin in het artikel in het Haarlems Dagblad kloppen niet. De Dorpsraad heeft nog geen standpunt ingenomen. Wij willen eerst de mening van de bewoners horen. Daarom organiseren we donderdag 26 mei een debatavond en daarna een peiling.

In de krant is het veel sterker gebracht dan in de brief hieronder. In de brief wordt nog geen keuze voor Haarlem gemaakt. Er wordt alleen bepleit dat Haarlem in de afweging een rol moet blijven spelen en niet al moet worden afgeschreven, zoals de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft gedaan. Journalisten maken daar hun eigen verhaal van.

Rectificatie in het HD van 24 mei, klik op afbeelding voor vergroting.

HD-Rectificatie 24-5-2016

 

Brief aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, d.d. 18 mei 2016:

————————————————–

Geacht college,

Zoals u bekend is, heeft het gemeentebestuur van Haarlemmerliede en Spaarnwoude enige tijd geleden de conclusie getrokken dat deze gemeente in de toekomst niet meer zelfstandig kan blijven en heeft dat gemeentebestuur het proces tot opheffing van de gemeente gestart.
Het gemeentebestuur zet in op een volledige fusie met een andere gemeente. Daartoe heeft het gemeentebestuur gesprekken gevoerd met alle omliggende gemeenten en deze gemeenten een position paper laten uitbrengen. Op 10 maart jl. heeft de Commissie Raadsvoorbereiding op voorstel van het college van burgemeester en wethouders een short list vastgesteld van drie gemeenten, waarmee verdiepende gesprekken zullen worden gevoerd. Dat zijn Amsterdam, Haarlemmermeer en Velsen. In juni zal de gemeenteraad een definitieve keuze voor een fusiegemeente maken, waarna de gemeentelijke herindelingsprocedure wordt voortgezet en de keuze van de gemeente aan uw college zal worden voorgelegd.

Aangezien wij ons zorgen maken over het proces met het oog op de positie van het dorp Spaarndam, willen wij ons nu al tot uw college wenden en niet wachten tot de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn definitieve keuze heeft bepaald. Bij het vaststellen van de short list is de gemeente Haarlem afgevallen als mogelijke fusiepartner en is als het ware ingewisseld voor Amsterdam. Wij hebben ons daarover zeer verbaasd en niet alleen wij. Ook talloze inwoners en insprekers bij genoemde raadscommissie. Het gemeentebestuur heeft ons niet duidelijk kunnen uitleggen waarom deze keuze is gemaakt. Vaak wordt de financiële positie van Haarlem genoemd, maar dat mag volgens ons bij een gemeentelijke herindeling nooit een doorslaggevend criterium zijn.
Het dorp Spaarndam is al vele jaren verdeeld over twee gemeenten. Het westelijk deel (het oude dorp) behoort bij de gemeente Haarlem en het oostelijk deel behoort nu nog bij de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Als Dorpsraad hebben wij bij het herindelingsproces gekozen om te streven naar het bestuurlijk onderbrengen van het hele dorp in één en dezelfde gemeente, zodat aan de bestaande deling een einde komt. Dat lijkt vanuit bestuurlijk oogpunt logisch en biedt voor de inwoners voordelen, zoals het gebruik kunnen maken van dezelfde maatschappelijke voorzieningen. Aangezien de beide delen van Spaarndam – en eigenlijk het hele westelijk deel van Haarlemmerliede en Spaarnwoude (waaronder de dorpjes Haarlemmerliede, Spaarnwoude en Penningsveer) – een natuurlijke oriëntatie hebben op Haarlem, vinden wij het onbegrijpelijk en onterecht dat Haarlem buiten beeld is geraakt als mogelijke fusiepartner. De inwoners van Spaarndam en omgeving zijn sociaal-maatschappelijk vooral op Haarlem gericht. De gemeente Haarlem heeft zich ook altijd zeer betrokken getoond bij Spaarndam. Zo subsidieert deze gemeente al bijna 40 jaar met een aanzienlijk bedrag het Dorpscentrum Spaarndam, dat in het oostelijk (niet-Haarlemse) deel van ons dorp is gelegen. Ook voor de komende jaren heeft deze gemeente garanties gegeven voor de subsidiestroom. Het is dan ook niet uit te leggen dat met deze gemeente niet meer gesproken wordt als mogelijke fusiepartner, maar wel met Amsterdam waarmee onze dorpsbewoners nauwelijks een band hebben. Hoewel wij grote waardering hebben voor de wijze waarop het gemeentebestuur van Haarlemmerliede en Spaarnwoude de inwoners betrekt bij het fusieproces, vinden wij de door dat bestuur gemaakte keuze voor genoemde short list,waarop de gemeente Haarlem ontbreekt, onjuist. Dit doet geen recht aan de feitelijk bestaande situatie en is naar onze mening een grote omissie in de thans lopende procedure.

Wij willen dit graag al in dit stadium onder uw aandacht brengen en vertrouwen erop dat deze omissie ongedaan wordt gemaakt en dat – als de uiteindelijke keuze van het gemeentebestuur van Haarlemmerliede en Spaarnwoude aan uw college wordt voorgelegd – u wel de gemeente Haarlem als mogelijke herindelingspartner in uw overwegingen zult betrekken; ook als dat zou betekenen dat Haarlemmerliede en Spaarnwoude zou moeten worden gesplitst. Er moet naar onze mening zorgvuldig worden gekeken naar de bestaande sociaal-maatschappelijke en andere relaties tussen Spaarndam-Oost en de gemeente Haarlem. Dat kan uiteraard voor andere dorpen anders liggen, zoals Halfweg dat meer op Haarlemmermeer is gericht. Dat is nu eenmaal de consequentie van het feit dat Haarlemmerliede en Spaarnwoude uit meerdere dorpen bestaat, die zich bevinden aan de buitenrand van de gemeente. Voor dit bestuurlijke vraagstuk moet een bestuurlijke oplossing worden gekozen, die recht doet aan de belangen van de inwoners van de verschillende dorpen. Wij realiseren ons dat dat niet gemakkelijk is, omdat het hier gaat om een gevoelige groene buffer tussen grootstedelijke gebieden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en zijn gaarne bereid om ons standpunt bij u nader mondeling toe te lichten.

Hoogachtend,

De Dorpsraad Spaarndam,