Verslag openbare vergadering

Verslag van de Openbare Dorpsraadvergadering Spaarndam

Datum:                                     21 april 2016

Plaats:                                     Dorpscentrum, Ringweg 36 te Spaarndam

Tijd:                                         20.00 – 22.15 uur

Aanwezig:

Bestuur Dorpsraad:                  Leendert Borstlap (duo-voorzitter/avondvoorzitter), Marry Brokking (duo-voorzitter), Gerard Jägers, Jolijt de Jongh, René van Lieshout, Rik Stapel en Carsten Thöne

Gasten:                                   Merijn Snoek, wethouder gemeente Haarlem

Pim Lemmens, gebiedsbeheerder gemeente Haarlem

Raymond van Haeften, wethouder gemeente Haarlemmerliede

Inwoners van Spaarndam

Verslag:                                   Karin Koeleman, Lantana Managementondersteuning


 1. Opening

De voorzitter opent de openbare dorpsraadvergadering en heet de aanwezigen welkom.

Hij biedt excuses aan voor de late verspreiding van de flyer.

 1. Mededelingen

De voorzitter heeft de volgende mededelingen:

 • Vanochtend is samen met Merijn Snoek, wethouder van de gemeente Haarlem en Menno Evers, gebiedsverbinder bij de gemeente Haarlem een ronde door het dorp gelopen. Gesproken is over de positieve punten en de problemen van de inrichting.
 • Er zijn gesprekken geweest met Rijnland over de herinrichting en -gebruik van het Rijnlandshuis. Gedacht wordt aan een museum en woningbouw.
 • Eind mei vindt op initiatief van Jilt Sietsma een gesprek plaats over de eventuele oprichting van een energiecoöperatie. Geïnteresseerden kunnen zich voor dit gesprek melden.
 • De website dorpsraadspaarndam.nl is online gegaan.
 1. Werkgroep gemeentelijke herindeling

Marry Brokking geeft een terugkoppeling vanuit de werkgroep herindeling gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude.

De leden van de werkgroep zijn Marry Brokking, portefeuillehouder, Rob de Vries, Hein Koger, Jaap van der Putte en Carsten Thöne. In 2012 heeft de raad besloten tot opheffing van de gemeente. In 2015 is besloten tot fusie met één van de buurgemeenten te weten Velsen, Haarlemmermeer, Bloemendaal, Heemstede, Haarlem of Amsterdam. In januari 2016 heeft Heemstede zich teruggetrokken nadat de twee duo dorpen Spaarndam West/Oost en Halfweg/Zwanenburg hebben aangegeven één te willen worden. Dit betekent in de praktijk een splitsing van de gemeente Haarlemmerliede. De gemeente Bloemendaal is tevens afgevallen. Op 10 maart 2016 was een extra commissievergadering waar alle mensen die hebben ingesproken Amsterdam geen goede optie vonden. Uiteindelijk stemden zes raadsleden voor Amsterdam en vijf raadsleden voor Haarlem.

Resteren de gemeenten Velsen, Haarlemmermeer en Amsterdam. Hiermee voert de gemeente Haarlemmerliede momenteel verdiepingsgesprekken. Uit een peiling ter plekke blijkt dat geen van de aanwezigen voor een fusie met Amsterdam is.

Wat volgt:

 • Op 8 juni 2016 is er in de Zoete Inval een bewonersbijeenkomst met de wethouders en raadsleden van Haarlemmerliede. Hierbij kunnen de bewoners hun wensen kenbaar maken.
 • Op 21 juni 2016 wordt tijdens de commissievergadering een voorlopig besluit genomen.
 • Op 28 juni 2016 besluit de gemeenteraad definitief.
 • In juni 2017 neemt de Provincie een besluit.
 • In 2018 besluit de Tweede Kamer en wordt een wet opgesteld.
 • In januari 2019 is de opheffing van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude een feit.

In november 2013 heeft de Dorpsraad een debatavond georganiseerd onder leiding van Jan van Eden. De conclusie van het debat luidt dat Spaarndam één dorp moet worden. Alle honderd aanwezigen uit voornamelijk Spaarndam Oost waren voor één dorp en fusie met Haarlem. De werkgroep voelt zich tevens gesterkt door het advies van Berenschot. In het nummer van april 2015 van Horizon & Stip was te lezen dat de meest vergaande oplossing namelijk de herverdeling de meeste groene lichten krijgt. Draagvlak krijgt een rood licht. Dit geldt ook voor de herindeling. Bij herindeling gaat de gehele gemeente naar een andere gemeente. Bij een herverdeling vindt een opsplitsing van de gemeente plaats.

De werkgroep heeft vanaf januari 2016 alle door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten bezocht en ingebracht dat de Dorpsraad voor één dorp is bij één gemeente namelijk Haarlem.

De werkgroep organiseert op 26 mei 2016 een debatavond. Daarna wordt een peiling onder de bewoners gehouden. De uitkomst hiervan wordt op de bewonersbijeenkomst van 8 juni 2016 ingebracht.

Naar aanleiding van de presentatie worden de volgende vragen gesteld / opmerkingen gemaakt:

Hans van den Hoogen vindt het peilen van de meningen een goed idee en vraagt of de gemeenteraadsleden bereid zijn om te luisteren omdat het besluit al is genomen.

Sicco Jan Bier, raadslid namens D66, is van mening dat de raad gedurende het hele proces sinds 2012 goed luistert. De uitkomst van het rapport Berenschot waarbij splitsing de voorkeur heeft, is een goede weergave van de gesprekken die er zijn geweest. Wat in de samenvatting van Berenschot ontbreekt, is dat de provincie op meerdere punten afweegt en ook oor heeft voor de inwoners. Het draagvlak is een van de vijf elementen waarop fusies worden beoordeeld. De raadsleden dienen deze vijf elementen en tien kernwaarden af te wegen. Het geheel hiervan leidt tot een optimale oplossing. Het standpunt van D66 is deze week verwoord in Horizon & Stip. Het probleem is dat de gemeente Haarlemmerliede met 5.000 inwoners en een klein ambtelijk apparaat bij een samenwerking met een andere gemeente te klein is. De hele gemeenteraad heeft gehoord dat een samenwerking met Amsterdam niet wenselijk is en de voorkeur uitgaat naar Haarlem. Er is niet voor de optimale keuze van herverdelen gekozen omdat Amsterdam een grote grondbezitter in Houtrakpolder is. Als de grootste kernen worden ingedeeld bij andere gemeenten, verwacht de gemeenteraad dat Amsterdam met een grenscorrectie komt waarmee de Houtrakpolder niet meer bij Haarlem of Haarlemmermeer behoort. Dat is de reden voor de keuze voor een fusie als één gemeente.

Rob de Vries begrijpt de keuze voor Amsterdam niet omdat decennia tegen Amsterdam is gestreden. In één vergadering wordt plotseling gebroken met een beleid dat jarenlang is gevoerd. Bovendien wordt geen verklaring gegeven. Door Amsterdam bij de top drie op te nemen, wordt een grenscorrectie juist uitgelokt. De provincie wordt hiermee een handvat geboden om een stuk van de gemeente af te halen richting Amsterdam.

Ivar Volder vindt de historie met Amsterdam niet relevant. Ter vergelijking vertelt hij dat Nederland jarenlang tegen Duitsland heeft gevochten en dat Duitsland momenteel de grootste handelspartner van Nederland is.

Theo van Lieshout heeft tot nu toe geen problemen ondervonden met de splitsing van de twee dorpsdelen.

Frans Kleer vraagt zicht af of Spaarndam West serieus wordt genomen door Haarlemmerliede. Het bevreemdt hem dat Spaardam West het informatieblad niet krijgt toegestuurd en pleit voor toezending.

Wethouder Snoek heeft op de commissievergadering van 10 maart 2016 ingesproken om de zaak voor Haarlem te bepleiten. De natuurlijke oriëntatie tussen Haarlem en Spaarndam is genoeg reden om voor Haarlem in de top drie te staan. Sprake is van een democratisch genomen besluit. Hij heeft respect hoe de gemeente Haarlemmerliede het traject aanpakt. Momenteel staat Haarlem even aan de zijlijn maar staat niet volledig buiten spel. De gemeente blijft pleiten voor Spaarndam als één gemeenschap richting de provincie, de Eerste en Tweede Kamer.

Dicky Kerkhoff merkt richting de gemeente Haarlem en de inwoners van Spaardam West op dat zij ook mee kunnen gaan met Spaandam Oost. Zij vraagt dit punt in de peiling mee te nemen.

Wethouder Snoek wijst erop dat de aanleiding bij de gemeente Haarlemmerliede ligt. Voor de gemeente Haarlem is er geen reden om over een fusie te praten. De gemeente Haarlem voelt zich verbonden, is blij met Spaarndam West en wenst bij elkaar te blijven.

 1. Werkgroep verkeer

Rik Stapel geeft een toelichting op de herinrichting van de dijk, het Zijkanaal C, SpaarneBuiten en de overige aandachtsgebieden. De werkgroep bestaat uit de dames Westrik (tijdelijk ivm de Dijk), Wil van Warmerdam (tijdelijk ivm Dijk), Jan van Lieshout, Jan Zwetsloot (tijdelijk ivm Dijk), Leendert Borstlap, Erwin Brouwer (tijdelijk ivm Dijk), Ursul Meier (tijdelijk ivm Dijk) en Rik Stapel, portefeuillehouder.

Herinrichting dijk

De werkgroep heeft de plannen met de gemeente Haarlem besproken. Na een aantal inspraakrondes met de bewoners zijn eerste prioriteiten vastgesteld en zijn de plannen vervolgens uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij was de veiligheid van de bewoners op en aan de dijk.

Peter Balm vindt het jammer dat alleen de direct aanwonenden aan de dijk geraadpleegd zijn.

Rik Stapel wijst erop dat er twee inspraakrondes zijn geweest. In de tweede inspraakronde zijn ook mensen uit de verdere omgeving uitgenodigd.

De heer Duits merkt op dat de bewoners aan de Kolk niet zijn geïnformeerd. Hij heeft pas een bericht ontvangen toen de dijk was afgesloten.

Rik Stapel antwoordt dat bij de besluitvorming is gekozen voor de veiligheid van de bewoners aan de dijk. Bij het asfalteren van de dijk of onderhoud aan de brug is afsluiting van de dijk noodzakelijk. Om de snelheid van het verkeer te verminderen worden vier korte versmallingen zonder voorrangsregeling aangebracht. Twee versmallingen worden binnenkort gerealiseerd en twee versmallingen zijn nog in procedure bij de gemeente. Daarnaast worden nog een aantal kleine knelpunten opgelost.

Peter Balm vraagt of er iets aan de gevaarlijke kromming en het trappetje gaat gebeuren.

Rik Stapel antwoordt dat het effect van de inrichting de komende maanden wordt bekeken. De plannen worden eventueel herzien als niet aan de verwachtingen is voldaan. In de tussentijd worden snelheidsmetingen uitgevoerd en vindt handhaving op rijsnelheid plaats. De trappetjes in de dijk worden voorzien van palen. Voor het trappetje dat een hap uit de dijk neemt, is de belijning aangepast.

Dicky Kerkhoff vraagt hoe het parkeren op de dijk is geregeld en vertelt dat er regelmatig auto’s op de bruggen geparkeerd staan.

Rik Stapel antwoordt dat de oorspronkelijke wens van de werkgroep was om een aantal parkeervakken op de dijk aan te brengen. Dit is door de verkeerdeskundige van de gemeente Haarlem ontraden. Er mag geparkeerd worden waar men wil omdat de parkeercapaciteit in het dorp gering is. Voordeel hiervan is dat er meer obstakels op de weg staan waardoor er minder hard wordt gereden.

Rob van Veen is van mening dat het parkeren van auto’s de snelheid bevorderd. In de bocht bij de visboer nemen auto’s een harde aanloop om langs de geparkeerde auto’s heen te gaan.

Rik Stapel meldt dat op dat deel van de dijk een versmalling komt. Tellingen wijzen uit dat zestig procent van de verkeersstromen geen bestemmingsverkeer is. Dorpsbewoners zijn geneigd minder hard te rijden.

Otto van Veen vertelt dat in het leefbaarheidsonderzoek van een paar jaar geleden gepleit is voor een voetgangersgebied op de dijk en vraagt of dit een optie is.

Rik Stapel antwoordt dat dit tevens de wens van de werkgroep was. De breedte van de wegstrook is van 5,7 meter naar 4,6 meter teruggebracht waardoor meer ruimte in de berm ontstaat voor het langzame verkeer. Dit deel wordt grotendeels opgevuld door geparkeerde auto’s. Op sommige delen van de dijk blijft achter de auto’s nog ruimte over om te lopen. De meest kwetsbare verkeersgroepen zijn mensen met rollators en kinderwagens. De genomen maatregelen worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Otto van Veen vertelt dat bij wegversmallingen de aandacht voor de omgeving verdwijnt omdat weggebruikers focussen op de versmalling. Hij pleit daarom voor het plaatsen van borden.

De voorzitter meldt dat borden agressie oproepen. Aan één kant van de weg komt een versmalling waardoor het duidelijk is wie er voorrang heeft. Dit zorgt voor meer vriendelijkheid tussen weggebruikers.

Otto van Veen vraagt of aandacht is voor het fietspad uit de polder dat op de dijk uitkomt waar de rijbaan heel smal is.

Rik Stapel antwoordt dat dit een knelpunt is en dat hierover overleg met de gemeente wordt gevoerd. Dit geldt ook voor de uitrit van het Landje van Gruijters.

Rik van Lieshout vertelt dat bij de aanleg van de bushaltes een stuk uit het asfalt wordt gezaagd om een verhoogd trottoir aan te leggen. Het trottoir verspert zijn inrit.

Rik Stapel kent het probleem en meldt dat het opgelost moet worden. Rik van Lieshout wordt geadviseerd een mail aan de Dorpsraad te sturen.

Otto Wiegant vraagt of er een parkeerverbod aan de andere kant van de versmalling komt.

Rik Stapel antwoordt dat dit het oorspronkelijke plan was maar door de verkeersdeskundige van de gemeente Haarlem is afgeraden.

Jaap van der Putte vraagt of over de doorgetrokken witte lijn mag worden geparkeerd.

Rik Stapel beaamt dit. De witte stip is een waarschuwingsstip.

Zijkanaal C

Rik Stapel vertelt dat van het Zijkanaal C een 60 km/uur gebied wordt gemaakt. Tevens wordt het fietspad tot Buitenhuizen opgeknapt. Het kruispunt bij de grote sluis wordt een 30 km/uur-zone. Op alle kruisingen worden snelheidsdrempels en waarschuwingsborden aangebracht. Bij de hockeyvelden komt een extra kruispunt.

SpaarneBuiten

Rik Stapel meldt dat rondom de vergunning gedoe is geweest. De rechter heeft de uitspraak gedaan dat de ontsluiting goed geregeld moet worden. De Lageweg / Lagedijk is aangepast wat niet resulteert in een hogere capaciteit. De Spaarndammerdijk krijgt ook een lagere capaciteit. Per saldo is de ontsluiting van SpaarneBuiten niet verbeterd. De werkgroep gaat hierover in gesprek met de autoriteiten. Er wordt onderzoek gedaan om van de oude Lagedijk eenrichtingsverkeer te maken en aan te sluiten op SpaarneBuiten. Dit om de route langs de Albert Heijn te ontlasten. Bij het Rijnlands Huis zijn plannen voor de bouw van een aantal huizen en een kleinschalige ontwikkeling met een museum. Een deel van het huis wordt ingericht tot een tentoonstelling van het erfgoed dat wordt opengesteld voor publiek. Deze plannen zijn nog niet uitgewerkt.

Ursul Meier heeft ten aanzien van het Rijnlands Huis van Rosé van der Sluis van de historische werkgroep gehoord dat er afspraken zijn tussen de historische werkgroep en Han Bouwens. Toeristische bussen mogen bij Han Bouwens op het terrein parkeren. Zij vraagt of hiermee iets wordt gedaan.

Rik Stapel antwoordt dat dit is aangekaart bij de gemeente en bij Rijnland. Rijnland heeft toegezegd dat er geen grootschalige ontwikkeling komt in en rond het terrein. Voor bussen met toeristen is geen mogelijkheid. Het parkeerterrein bij Albert Heijn komt binnenkort in procedure en wordt nauwlettend gevolgd.

Jaap van der Putte merkt op dat de kwaliteit van het rijdek in de ronding langs het Rijnlands Huis zeer slecht is.

Overige aandachtgebieden

Rik Stapel stipt de overige zaken aan waar de werkgroep mee bezig is, namelijk:

 • De aanleg van een parkeerterrein bij de Kerklaan. De Kolk wordt dan parkeerluw gemaakt.
 • Een alternatieve route voor het vrachtverkeer wordt niet gerealiseerd vanwege het te lage viaduct onder de snelweg A9.
 • Het aantal woonerven rond de Ringweg wordt door de gemeente uitgebreid.
 • De grootschalige toeristische ontwikkelingen worden in de gaten gehouden omdat deze een effect op de verkeersbelasting in het dorp hebben.

Rob van Veen vraagt of de inrichting van een vergunningensysteem is onderzocht.

Rik Stapel antwoordt dat dit nog niet is onderzocht. De gemeente gaat bij de vorming van een parkeerterrein niet over tot het heffen van parkeergelden. Een vergunningensysteem is wellicht een methode om het parkeren te reguleren. De Dorpsraad is geen voorstander van betaald parkeren.

Coen de Graaf meldt dat de bestrating van het voetpad onder aan de dijk slecht is.

Rik Stapel vertelt dat het voetpad door de rioolwerkzaamheden van de firma Hak is verslechterd. Dit moet worden hersteld en wordt bij de gemeente onder de aandacht gebracht.

Agnes Duwel vraagt wat aan snelheid op de Lageweg en Lagedijk wordt gedaan.

Rik Stapel antwoordt dat de weg buiten de bebouwde kom een status van 60 km/uur heeft.

Rik van Lieshout vraagt of er iets met de kwaliteit van het wegdek van de Hoge Dijk gaat gebeuren.

Rik Stapel antwoordt dat de wegdekkwaliteit slecht is en dat deze van tijd tot tijd wordt opgeknapt. Sprake is van een kleidijk waardoor reparaties snel verzakken.

Erwin Brouwer vraagt of een tweede flitspaal op de dijk wordt geplaatst.

Rik Stapel antwoordt dat dit een wens van de Dorpsraad is. Niet bestemmingsverkeer wordt gedetecteerd door het plaatsen van een tweede paal. Het is de bedoeling dat het sluipverkeer een andere route kiest.

 1. Werkgroep jeugd en ouderen

René van Lieshout vertelt dat de werkgroep bestaande uit Agnes Duwel, Jaap Hijmans, Koos Datema en René van Lieshout de volgende doelstellingen heeft geformuleerd:

 • Hoe kan de jeugd/jongvolwassenen meer of beter betrokken worden bij de activiteiten van de Dorpsraad? Hoe kunnen wij de belangen van de jeugd/jongvolwassenen beter vertegenwoordigen?
 • Hoe voorkomen we sociaal isolement van de ouderen in Spaardam?

De werkgroep is begonnen met een inventarisatie. Deze is nog niet afgerond. Mensen in het dorp, instanties en andere dorpen worden hiervoor benaderd. De website van de Dorpsraad wordt gepromoot via MijnSpaarndam, sociale media, clubs en verenigingen. Eenzame ouderen worden benaderd om een sociaal isolement te voorkomen. De wijze waarop dit gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Tips, suggesties en nieuwe werkgroepleden zijn welkom.

 1. Werkgroep recreatieschap en ruimtelijke ordening

Jolijt de Jongh geeft een samenvatting van de werkzaamheden van de werkgroep.

Fort-Noord

Het Landal huisjespark gaat niet door. Het recreatieschap zoekt een andere projectontwikkelaar voor hetzelfde huisjespark en wil nog niet in overleg met de groeperingen die met alternatieven zijn gekomen. Deze groeperingen trekken momenteel met elkaar op inzake het bestemmingsplan Spaarnwoude.

Bestemmingsplan Spaarnwoude

Het bestemmingsplan heeft alleen betrekking op het recreatiegebied dat in de gemeente Velsen ligt. De werkgroep zet zich in voor de bescherming van de natuur en de stelling van Amsterdam. Beide punten schieten tekort in het bestemmingsplan. Het stukje natuur dat er nog is, is recreatief medegebruik waardoor de natuur erg achteruit gaat. Op Europees-, rijks- en provinciaalniveau is er een wet waarin staat dat de stelling van Amsterdam bescherming verdient en nationaal landschap is. De gemeente moet aangeven hoe de natuurgebieden binnen dit terrein worden beheerd, ontwikkeld en beschermd. Op dit moment ligt een en ander bij de rechter.

De gemeente Velsen gaat niet voor de groene buffer. De gemeente wil zoveel mogelijk bezoekers die zoveel mogelijk geld spenderen. Zij gaan uit van grote evenementen van vijf tot zes dagen waarbij 70.000 bezoekers komen. De vraag is hoe de natuurwaarde beschermd kan worden tegen deze grote groepen bezoekers.

SpaarneBuiten

De sociale woningbouw is geschrapt en een verschuiving naar duurdere woningen is gemaakt. De werkgroep is van mening dat eerst de weg op orde moet zijn alvorens wordt gebouwd.

WheelerPlanet

Dit project is veel aan de orde geweest en ligt momenteel stil.

Naar aanleiding van de presentatie worden de volgende vragen gesteld / opmerkingen gemaakt:

Hein Koger vertelt dat in de position paper van Velsen de plannen voor de evenementen niet worden genoemd.

Ursul Meier heeft een half jaar geleden gehoord dat aan de overkant van het IJ een roeivereniging uit IJmuiden een grote loods gaat bouwen. Zij vraagt of hier iets mee wordt gedaan.

Jolijt de Jongh antwoordt dat dit project op het laatste moment in het bestemmingsplan is gevoegd. De werkgroep heeft hierdoor niet in het voortraject kunnen reageren maar heeft wel ingesproken en gemeld dat een loods niet in de groene buffer en het nationaal landschap past.

Sicco Jan Bier, raadslid namens D66, vertelt dat de gemeenten Velzen en Haarlemmermeer voorkeurspartner in het fusietraject zijn. In de position papers staan vakantiehuisjes vermeld en de evenementen in mindere mate. Ondanks vooraf gevormde ideeën en voorkeuren, kan een weging van kernwaarden een verrassende uitkomst bieden.

Rob de Vries wijst erop dat een gemeente strategisch met haar position paper kan omgaan en hiermee de uitkomst kan beïnvloeden.

Agnes Duwel vertelt dat circus Renz bij de Veerpolder een winterevenement wil bouwen.

Peter Balm meldt dat men aan het nadenken is over de ontwikkeling van een muziekplatform bij het Schoteroog.

Jolijt de Jongh merkt op dat het Schoteroog onder de ecologische hoofdstructuur valt. De werkgroep bewaakt dit project. Mensen met kennis van ruimtelijke ordening worden verzocht zich aan te sluiten bij de werkgroep.

Jaap van der Putte vraagt of de hoogbouw blijft nu de sociale woningbouw in SpaarneBuiten is geschrapt.

Jolijt de Jongh antwoordt dat naast het havengebouw van vijf verdiepingen een flatgebouw van vier verdiepingen wordt gebouwd.

 1. Werkgroep Schiphol

Gerard Jägers is naast portefeuillehouder van de werkgroep Schiphol tevens clustervertegen-woordiger van de Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol. De Tweede kamer heeft het nieuwe stelsel goedgekeurd waarvan vervolgens een wet wordt gemaakt. De ambitie van de werkgroep is om iedereen aan de afspraken te houden. De gemaakte afspraken zijn:

 • Maximaal 500.000 vliegbewegingen tot 2020. Spaarndam heeft geen last van deze groei.
 • De vierde baan regel als de capaciteit van de drie banen niet voldoende is.
 • 000 nachtvluchten tussen 23.00 en 5.00 uur. Hieraan wordt momenteel niet voldaan. Vliegtuigen dalen volgens de CDA landingsprocedure, de zogenaamde glijvluchtnadering waarbij de geluidsoverlast wordt beperkt.
 • Schiphol is voor het doorgaande verkeer. De low cost carriers gaan naar Eindhoven en Lelystad.
 • 50-50 regel na 2020. Na 2020 neemt de hinder af waarvan een gedeelte voor groei gebruikt mag worden.

Omdat sprake is van een wetswijziging, dient Schiphol een Milieu Effect Rapportage te maken. Deze rapportage is nog niet gereed. Daarnaast heeft het RIVM onderzoek gedaan naar de effecten van ultra fijnstof.

Gerard Geerdink vraagt een toelichting op de nieuwe startprocedure en of over de situatie na 2020 wordt nagedacht.

Gerard Jägers antwoordt dat de nieuwe startprocedure in de Milieu Effect Rapportage wordt bekeken. De werkgroep denkt zeker na over de situatie na 2020. De 50-50 regel waarbij groei mogelijk is als de hinder afneemt, is de belangrijkste inzet. Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol en de staatssecretaris hebben beiden een bewakende rol ten aanzien van de gemaakte afspraken.

 1. Werkgroep Communicatie

De voorzitter noemt als portefeuillehouder de andere leden van de werkgroep namelijk Coen de Graaf en Mark Hofman. Rob Wempe is de bouwer van de nieuwe website. De werkgroep communicatie faciliteert de leden van de Dorpsraad in de onderlinge communicatie en de communicatie naar de buitenwereld. Doel is de bewoners te betrekken bij de Dorpsraad. Dit gebeurt onder andere via de website, Facebook en een forum. De bewoners worden opgeroepen de website regelmatig te raadplegen en eventuele vragen kenbaar te maken.

Rob de Vries vraagt of een beleid richting de pers wordt gevoerd.

De voorzitter antwoordt dat de pers van nieuwe zaken op de hoogte wordt gehouden. De pers wordt tevens voor de Dorpsraadvergaderingen uitgenodigd.

 1. Hartje Spaarndam

Marry Brokking vertelt dat voor de tweede keer geld van Schiphol beschikbaar wordt gesteld als compensatie voor de geluidsoverlast. Een stichting stelt de criteria vast en beslist over de toekenning. Twee plannen worden ingediend namelijk de parkeerplaats Kerklaan door de gemeente Haarlem en Hartje Spaarndam door de gemeente Haarlemmerliede. De gemeente Haarlemmerliede heeft op basis van een bidbook van de Dorpsraad in samenspraak met betrokken bewoners architecten uitgenodigd ontwerpen te maken voor het gebied rond het Dorpscentrum en het Sportpark. Op 22 februari 2016 vond een inloopavond over de plannen plaats. De sportvelden worden gebundeld en er komt één kantine. Het idee voor het Dorpscentrum is een gezellig plein zonder auto’s en met huizenbouw. De gemeente heeft de reacties naar aanleiding van de inloopavond verwerkt. De Dorpsraad vindt de financiële onderbouwing belangrijk. Inmiddels is duidelijk dat het hele project 11 miljoen euro gaat kosten. Opbrengsten van 4 miljoen euro worden verwacht door grondverkoop in het centrum en van het tennispark. Het tekort van 7 miljoen euro wordt gefinancierd door de gemeente Haarlemmerliede en misschien Haarlem en grotendeels door de Schipholgelden. De Dorpsraad heeft goed contact met het Dorpscentrum. Het is belangrijk dat de exploitatie rond komt als de sporthal wegvalt.

Martie Vink, voorzitter van het Dorpscentrum vraagt naar de sociale cohesie dat een belangrijke succesfactor voor de aanvraag is. Als de sporters verdwijnen, moet worden nagedacht over welke doelgroep aangeboord kan worden. Een programma van eisen voor het Dorpscentrum in een nieuw pand, is bespreekbaar voor het gemeentebestuur.

Marry Brokking antwoordt dat sociale cohesie en draagvlak onder de bewoners belangrijk zijn.

Otto van Veen merkt op dat de Kolk eigenlijk al het Hartje Spaarndam is. Bij festiviteiten wordt de Kolk autovrij gemaakt. Hij pleit ervoor dat de functie van de Kolk bij de plannen van Hartje Spaardam wordt betrokken. Voorkomen moet worden dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

Gerard Jägers merkt op dat het proces van het toekennen van de Schipholgelden langzaam verloopt. Hij vraagt zich af of Spaarndam voldoende is gehinderd om voor de gelden in aanmerking te komen. Dit hangt af van de toekenningscriteria.

Otto Wiegant heeft 15 jaar geleden in de verkeerscommissie gezeten. De Kolk is toen autovrij gemaakt wat erin resulteerde dat het plein niet werd gebruikt en saai werd bevonden. Hij is bang dat dit met het Dorpscentrum ook gaat gebeuren. Bovendien verwacht hij dat het Dorpscentrum niet meer rendabel is als de sportactiviteiten worden verplaatst.

Hans van den Hoogen merkt op dat de sporthal en brandweerkazerne nog maar kort bestaan en vindt de sloop kapitaalvernietiging.

Agnes Duwel merkt op dat in de plannen van de projectontwikkelaar voor de Albert Heijn ook een plein komt.

Jaap van der Putte vraagt of reacties van de bewoners op 22 februari 2016 worden gepubliceerd.

Wethouder Van Haeften vertelt dat eind mei 2016 de plannen aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. De reacties gegeven op 22 februari 2016 zijn verwerkt. Vervolgens wordt besloten of de subsidie in het najaar wordt aangevraagd. Bij toekenning van de subsidie begint het gehele proces waarbij de inwoners worden betrokken.

Jolijt de Jongh vraagt of er een normale of verkorte bestemmingsplanprocedure komt.

Wethouder Van Haeften, antwoordt dat een van de criteria die de toekenningscommissie van de subsidieaanvragen heeft bepaald is dat bij een toekenning ook uitvoering plaatsvindt. Om deze reden is aan de gemeenteraad voorgesteld een procedure voor te bereiden om aan de commissie te laten zien dat de voorfase al in werking is gesteld. Dit wil niet zeggen dat er geen inspraakronden zijn. Het college slaat één stap over maar de inspraak en de zienswijze hebben de normale proceduregang. De versnelling komt er niet omdat de gemeenteraad deze niet wil. Er komt daarom een gewone bestemmingsplanprocedure.

Rob de Vries vraagt hoeveel geld de gemeente bereid is te investeren.

Wethouder Van Haeften antwoordt dat de gemeenteraad dit bepaalt. Het is een gezamenlijk project van de gemeente Haarlemmerliede en Haarlem.

De voorzitter vertelt dat de gemeente Haarlem heeft toegezegd naar rato financieel bij te dragen.

Otto Wiegant vraagt of het draagvlak van de bevolking tijdens de vergadering van 22 februari 2016 is gepeild. De opmerkingen waren eerder negatief dan positief.

Marry Brokking antwoordt dat negatieve opmerkingen zijn gemaakt over de onduidelijkheid van de financiën en de kapitaalvernietiging.

De voorzitter wijst erop dat in een eerdere Dorpsraad in samenwerking met de bewoners een bidbook is samengesteld dat bij de eerste aanvraag is ingediend. Aan de hand van de nieuwe gedachten is het bidbook aangepast.

Bert Brands merkt op dat het draagvlak afhankelijk is van de positie waarin men verkeerd. Het kapitaal wat er nu staat levert elk jaar een negatief resultaat op. Dit moet positief worden gemaakt.

De voorzitter is van mening dat er een leuk initiatief ligt waarvan een stuk van de onderbouwing mist waardoor het draagvlak ontbreekt. De gemeenten Haarlemmerliede en Haarlem worden opgeroepen om duidelijkheid te geven over de exploitatie van het Dorpscentrum en verantwoording over de kosten en opbrengsten.

Wethouder Van Haeften merkt op dat het een gezamenlijk project is van de gemeenten Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Haarlem. De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft het initiatief genomen om het plan uit te werken en zichtbaar te maken. De onderbouwing en de draagvlakverkrijging is in samenwerking met de Dorpsraad, het bestuur van het Dorpscentrum en de sportverenigingen een zaak voor beide gemeenten. Als een meerderheid van de bevolking van Spaarndam het plan niet ziet zitten, dan gaat het niet door.

Wil van Warmerdam vraagt hoe het draagvlak onder de bevolking wordt getoetst.

Wethouder Van Haeften antwoordt dat de Dorpsraad verantwoordelijk is voor het toetsen van het draagvlak.

De voorzitter vraagt welke aanwezigen interesse hebben om in de tijdelijke werkgroep besteding Schipholgelden plaats te nemen.

Otto van Veen heeft respect en bewondering voor het werk van de nieuwe Dorpsraad. In het leefbaarheidsonderzoek van een aantal jaar geleden stond een hoofdstuk over de Schipholgelden. Toen is het draagvlak onder de bevolking onderzocht naar voorzieningen van de verkeersveiligheid en het creëren van een ondernemersklimaat om werkgelegenheid te creëren. Deze doelstellingen zijn meer sociaal aanvaardbaar om voor te leggen voor een subsidieaanvraag dan het vervangen van bestaande gebouwen. Indien de doelstelling van Hartje Spaarndam ruimer wordt gedefinieerd, is hij bereid in de werkgroep te participeren.

 1. Rondvraag

Rob van Veen vraagt naar de situatie van de damwand in de Kolksluis.

Rik Stapel antwoordt dat de Kolksluis tachtig jaar geleden is gerenoveerd. De houten damwand onder de Kolk is op een aantal plaatsen gescheurd waardoor de grond erachter wegloopt. Onder de wegverharding zijn daardoor grote kuilen ontstaan. Bij het café is recentelijk de wegverharding ingestort. De situatie bij de Oostkolk is beter.

Henk van Dijk, raadslid namens D66 vertelt dat D66 één keer per maand een vergadering houdt die is bij te wonen door belangstellenden. Daarnaast is het mogelijk de vergadering via de website Haarlemmerliede.nl te volgen. De eerste dinsdag van de maand is de commissievergadering en de laatste dinsdag van de maand is de raadvergadering.

Hans van den Hoogen vindt dat er veel positieve energie uit de Dorpsraadvergaderingen naar voren komt. De Dorpsraad wordt onder applaus bedankt voor hun inzet.

 1. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.