Watervilla’s Spaarnebuiten

Het Dorpsorgaan 2e-3e kwartaal is rondgebracht of gaat u binnenkort ontvangen. Het is een dubbeldik jubileumnummer geworden, volledig in kleur en met tal van extra’s! Door de korte tijdstermijn met drukken kon een belangrijk bericht niet opgenomen worden in deze uitgave. We vinden het wel belangrijk dat dit onderwerp goed belicht wordt. Vandaar deze extra toelichting.

Spaarnebuiten en de watervilla’s houden het dorp al een jaar of tien bezig. In eerste instantie was er verzet tegen het gehele plan om de terreinen van Stapel en Stevin te her ontwikkelen tot woningbouw. Dit verzet ging zelfs door tot aan de Raad van State. Uiteindelijk bleef de Rijksbufferzone als heikel punt over in de discussie. Deze Rijksbufferzone was, de naam zegt het al, een buffer tussen de (zware) industrie en de prachtige waterpartij van de Mooie Nel. Het gebied omvat 120 meter kustlijn aan de Mooie Nel en is ongeveer 50 meter breed.

Bij het veranderen van het bestemmingsplan van industrie naar wonen is ook de Rijksbufferzone onderdeel geweest binnen de besluitvorming van de Provincie Noord-Holland. Zij was het die toestemming moest geven om in de Rijksbufferzone te mogen bouwen. Deze toestemming is met de vergunning ook verleend. Met name vanwege de zeer grote compensatie (driemaal zoveel) van recreatiegebied binnen de te realiseren naastgelegen landschapsheuvel en de beperkte impact op de omgeving was de provincie van mening dat het mogelijk moest zijn om op die plek een 9-tal (water) woningen te realiseren.

De verleende vergunning had echter een geldigheidsduur van twee jaar. Ruim voldoende om de bestemming te wijzigen, maar niet voldoende om de opvolgende Raad van State procedures te doorstaan. Hierdoor werd binnen de navolgende procedures telkenmale de bouw van de watervilla’s door de Raad van State ter zijde geschoven. Het gebiedje had dus wel bestemming wonen, maar was ook Rijksbufferzone en daar was de regel dat er niet gebouwd mocht worden tenzij…. En aan dat tenzij werd nu de vergunning verlopen was niet (meer) voldaan.

Dorpsraad Spaarndam heeft sinds 2011 diverse malen succesvol haar gelijk gehaald op basis van de beperkingen over de woningbouw in de Rijksbufferzone. Deze procedures werden met name aangespannen omdat de omliggende verkeersontsluitingen niet adequaat en toereikend waren voor het dorp. Dit is ook na te lezen in het Dorpsorgaan van kwartaal 1 2019 en het dorpsorgaan van kwartaal 4 van 2019; Er mag verder gebouwd worden als de verkeersontsluitingen voldoende zijn gewaarborgd en er geld beschikbaar is gesteld deze te financieren.

Nu de gemeente Haarlemmermeer recent 5 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de aanpassingen aan de Hoge Dijk (Spaarndammerdijk tussen Spaarndam en Halfweg), waarin ook de Lageweg/Lagedijk bij Spaarnebuiten is opgenomen in het plan en daarnaast ook de landschapsheuvel verder ontwikkeld gaat worden, is er feitelijk geen grondslag meer de geplande watervilla’s tegen te houden. Sterker als de ontwikkelingen verder gestremd worden zal dit ook gevolgen hebben voor de realisatie van de verkeersontsluitingen. De gemeente heeft immers altijd aangegeven de wegen pas definitief aan te passen als de woningbouw helemaal is afgerond.

Provincie Noord-Holland heeft bij navraag aangegeven dat zij nog steeds van mening is dat de watervilla’s in de Rijksbufferzone gebouwd mogen worden. Bij de laatste uitspraak van de Raad van State is aangegeven dat de gemeente Haarlemmermeer nogmaals mocht aantonen dat zij toestemming hebben om in der Rijksbufferzone te mogen bouwen. De provincie was dus voornemens deze toestemming nogmaals te bekrachtigen. Zij hadden dit immers eerder ook al akkoord bevonden. De tijdsduur die deze besluitvorming met zich mee zou kunnen brengen vonden we onnodig belastend voor de snelheid van de ontwikkelingen voor de omliggende verkeersontsluiting.

Als de Raad van State tot de onafwendbare uitspraak gekomen zou zijn dat op basis van de (hernieuwde) vergunning van de provincie Noord-Holland alsnog gebouwd zou mogen worden in de Rijksbufferzone zou dit een precedent kunnen scheppen naar andere Rijksbufferzones toe. Nu de Raad van State deze uitspraak niet afwikkelt wegens het ingetrokken bezwaar is er ook geen precedent ontstaan. Hiermee worden andere Rijksbufferzones nog steeds beschermd door de huidige wet- en regelgeving. Ook dit was een belangrijk punt in de overwegingen.

Kortom: Op basis hiervan zijn we tot de keuze gekomen het bezwaar van Dorpsraad Spaarndam bij de Raad vsn State aangaande de bouw van de watervilla’s bij Spaarnebuiten in te trekken. Deze keuze is unaniem genomen door het gehele Dorpsraad bestuur.

Nu we tot deze keuze gekomen waren was het zaak hoe dit verder in te vullen. Er waren berichten dat de projectontwikkelaar bereidwillig was om compensatie aan te bieden op het moment dat zij geen procedures meer hoefden te voeren. Tijd was namelijk ook in hun belang. Daarover zijn we dan ook zowel met hen, maar ook intern binnen het bestuur van de Dorpsraad, intensief in overleg getreden. Hierbij zijn ook een aantal van de afgetreden bestuursleden van de Dorpsraad Spaarndam geraadpleegd en geïnformeerd. Het zou namelijk best interessant kunnen zijn om een besluit dat we toch al wilden nemen nog extra beloond te zien worden. Wij dachten hierbij aan extra voorzieningen op de landschapsheuvel, andere mogelijke voordelen voor Spaarnebuiten, of het afdwingen van versnelde ontwikkeling van de verkeersontsluiting (bij gemeente Haarlemmermeer).

Hierover is uiteindelijk unaniem besloten er geen gebruik van te maken. We wilden graag alle schijn van belangenverstrengeling vermijden. Daarnaast kan het afdwingen van maatregelen nadelig uitpakken voor verdere toekomstige samenwerking. Met name de gemeente Haarlemmermeer is een partij waar we mee willen samenwerken en dan ga je liever in goed overleg besluiten nemen. Het afdwingen van maatregelen past daar naar onze mening niet bij.

Het voltallige bestuur van Stichting Dorpsraad Spaarndam